6.4.5 Flyktingarna som kämpar för sin sak

mar 22, 2021

De människor som har sökt asyl i Sverige har redan genom att ta sig hit visat att de är aktiva människor med både initiativkraft och förmåga att skapa förutsättningarna för ett drägligt liv. I sitt nya sammanhang har många av dem organiserat sig i grupper och nätverk som arbetar för integration och erkännande i det svenska samhället och, när det behövs, kämpar för att få uppehållstillstånd.

Författare: Karin Fridell Anter. Manus juli 2021. Bild: Familjenätverket Liv utan gränser på Sergels torg 2019. Foto Ingrid Eckerman.

Dessa organisationer skiljer sig från traditionella invandrarföreningar av typ Kurdiska kulturföreningen, Somaliska riksförbundet och Palestinska folkets förening. Den typen av föreningar samlar människor med samma ursprungsland eller språk, erbjuder kulturell gemenskap och arbetar för gruppens intresse i förhållande till det svenska samhället. Ibland driver de också politiska frågor som berör ursprungslandet.

I den nya sortens organisationer samlas nyanlända och asylsökande utifrån sina likartade roller i det svenska samhället, ofta oavsett nationalitet eller kulturell tillhörighet. Flera sådana föreningar eller nätverk har skapats av ensamkommande ungdomar som genom skolgång och boende snabbt lärt sig svenska språket och kunnat organisera sig oavsett ursprung. Några av dem presenteras nedan. I kapitel 6.4.1 om nätverket Stoppa utvisningarna till Afghanistan! beskrivs hur ungdomarnas roll har gått från hjälpbehövande barn till kompetenta medkämpar.

Ungdomars och barnfamiljers nätverk

Ensamkommandes förbund bildades i Malmö 2013 och växte i styrka och betydelse efter 2015. Organisationen startades och drivs av ensamkommande och unga nyanlända själva och är religiöst och politiskt obunden. 2021 finns ett riksförbund med 19 lokalföreningar med sins emellan ganska olika grad av organisering och verksamhet. Förbundets grundare Omid Mahmoudi belönades 2018 med utmärkelsen Kompassrosen från Konungens Stiftelse Ungt Ledarskap [1].

Ensamkommandes Förbund i Malmö [2] driver Mötesplats Otto i stadsdelen Värnhem. Verksamheten riktar sig framför allt till nyanlända barn och unga upp till 25 år och besöktes år 2016 av över hundra ensamkommande ungdomar varje dag. År 2021 har verksamheten utökats och det sker ett samarbete med många andra organisationer. Man erbjuder läxhjälp, mellanmål, social och juridisk rådgivning, middagar, simning, fotboll, gitarrkurs och fadderverksamhet. Man har också föreläsningar och workshops i ämnen som hälsa, drogprevention, sexuell hälsa och jobbsökande. Dessutom arrangeras en mängd fritidsaktiviteter och läger, och man driver projekt kring bland annat drogberoende och psykisk hälsa.

Arbetet sker i samarbete med Fritidsförvaltningen och Arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Malmö stad, ABF Malmö och Skolverket. Bland finansiärerna finns också H.M. Drottning Silvias stiftelse CATCH, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor MUCF, Skolverket och Allmänna Arvsfonden.

Ensamkommandes förbund Stockholm (EFS) [3] grundades 2015. Medlemmar och styrelse är unga mellan 12 och 26 år som är nya i Sverige. Man anordnar läxhjälp och fritidsaktiviteter och firar högtider tillsammans. En speciell tjejgrupp syftar bland annat till att flickor och unga kvinnor som är nya i Sverige ska lära känna etablerade svenskar, och detsamma gäller ett språkcafé där man på engelska diskuterar viktiga ämnen som klimatförändringar, kärlek och integration. Med finansiering från Arvsfonden och Länsstyrelsen drivs projekten Hopp med Jobb och Hållbar Framtid, som på olika sätt stöttar nyanlända ungdomar till etablering på den svenska arbetsmarknaden [4].

Ung i Sverige bildades i augusti 2017 då några afghanska ungdomar inledde en sittstrejk på Mynttorget i Stockholm, med krav på att utvisningarna till Afghanistan skulle stoppas. Den då 17-åriga Fatemeh Khavari var förgrundsgestalt. Aktionen växte snabbt till en stor manifestation och flyttades till Medborgarplatsen. Svenskar i alla åldrar anslöt sig och stödde sittstrejken på olika sätt, men initiativet och besluten låg hela tiden hos den ursprungliga gruppen ungdomar [5]. Liknande manifestationer hölls även på andra platser i landet [6] och blev ibland grunden till nya organisationer [7].

Efter nästan 60 dagars sittstrejk upplöstes manifestationen i Stockholm. Ung i Sverige fortsatte att vara en informell koordinator av protestaktioner men övergick gradvis till att bli en nätbaserad opinionsbildare. 2021 presenterar man sig på följande sätt: ”Vi jobbar för ett öppet och inkluderande samhälle där barn och unga som har kommit till Sverige har lika rättigheter och möjligheter som andra barn och unga i Sverige” [8]. Namnet Ung i Sverige togs upp av liknande nätverk och solidaritetsgrupper på andra ställen än i Stockholm, med liknande mål och gemensamt nätverkande men utan formellt organisatoriskt samband. 2018 belönades Fatemeh Khavari med Equmeniakyrkans Martin Luther King-pris [9].

Många av de afghanska ensamkommande ungdomarna, med eller utan uppehållstillstånd, har fått Raoul Wallenberg-akademins utmärkelse Ungt kurage [10, 11]: Bismillah Zahedi 2016, Ahmad Rahimi 2017, Ali Zardadi och Zahra Samadi 2018, Muhammad Juma Muhammadi 2019, Samiaullah Amiri och Abdolah Hoseini 2020.

Liv utan gränser bildades när en ny sittstrejk hölls i Stockholm sommaren 2019. Denna gång var det afghanska barnfamiljer som kämpade för att få stanna i Sverige. Sittstrejken möjliggjordes tack vare stöd från de ”gamla” kämparna från ungdomarnas sittstrejk. Nätverket ger möjlighet till i första hand kontakt mellan familjerna som är spridda i Sverige, och i andra hand kontakt med svenska hjälpare [12]. Se vidare kapitel 6.4.2.

Andra nätverk

Andra flyktinggrupper som kämpar för uppehållstillstånd har bildat mer eller mindre stabila nätverk. Dit hör grupper för statslösa palestinier samt irakiska och iranska flyktingar. 

I mars 2020 tog kulturarbetaren Atoosa Farahmand initiativ till kampanjen Jag är 2015 [13] som snabbt ledde till en mängd inlägg i sociala medier. Syftet var att med positiva exempel visa en annan sida än de gängse av den stora flyktinginvandringen. En liknande grupp är Nysvenskar i Sverige [14]. Båda grupperna uppmanar sina medlemmar att berätta om hur de kommit som flyktingar och lyckats etablera sig här, som levande exempel på att flyktingarna är en tillgång för Sverige och som uppmuntran för dem som ännu inte lyckats.

Flyktingar runt om i Sverige har bildat mindre föreningar för att stärka varandra i asylprocessen och för att diskutera de nya frågor som de har mött i sitt nya land. Ett exempel är Ateister och agnostiker i Gävleborg [15]. Föreningen har bildats av afghanska flyktingungdomar som har lämnat islam, och vill erbjuda sina medlemmar en trygg samtalsgrupp och en gemenskap som motsvarar den som troende människor finner i sina församlingar.

Sökord: Boken, Flyktingarnas perspektiv, Civilsamhället

Till Innehåll

Se även

Harling M, Samadi Z, Saadat H. Sittstrejken i Göteborg – att ta plats för dem utan plats. I: Rättssäkerheten och solidariteten – vad hände? En antologi om människor på flykt. Red. Elsrud T, Gruber S, Lundberg A. Linköpings universitet 2021. ISBN: 978-91-7929-688-9

Referenser

1. Konungens stiftelse Ungt ledarskap 2018 Omid Mahmoudi www.ungtledarskap.se/omid-mahmoudi/

2. Ensamkommandes förbund ensamkommandesforbund.se/

3. Ensamkommandes förbund Stockholm efstockholm.se/

4. Allmänna Arvsfonden beviljar Ensamkommandes förbund i Stockholm stöd för projektet Hopp med Jobb. Pressmeddelande 2020-02-26 www.arvsfonden.se/aktuellt/nyheter/pressmeddelanden/2020-02-26-arvsfondens-beviljar-ensamkommandes-forbund-i-stockholm-stod-for-projektet-hopp-med-jobb

5.  Mattisson, Lisa. Bildreportage: Proteströrelsen mot utvisningarna till Afghanistan. DN 2017-11-18. fokus.dn.se/ung-i-sverige/

6. Sittstrejken i Göteborg förlängs. SVT 2017-08-14. www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/sittstrejken-i-goteborg-forlangs

7. Facebook: Sittstrejken i Göteborg. www.facebook.com/sittstrejkeniGoteborg/

8. Facebook: Ung i Sverige www.facebook.com/ungisverige.nu/

9. Martin Luther King-priset 2018 prisutdelning. https://martinlutherking.se/2018/01/17/38002/

10. Stöd till flyktingar: En prisad folkrörelse. Stoppa utvisningarna till Afghanistan! 2018-08-27 stoppautvisningarna.blogspot.com/2018/08/stod-till-flyktingar-en-prisad.html

11. Raoul Wallenberg Academy. Ungt Kurage raoulwallenberg.se/ungt-kurage/

12. Facebook: Liv utan gränser. www.facebook.com/Liv-utan-gr%C3%A4nser-418779852278740

13. Facebook: Jag är 2015 – en folkrörelse. www.facebook.com/groups/188540402566210/

14. Facebook: Nysvenskar i Sverige www.facebook.com/groups/827843567702246/

15. Facebook: Ateister och agnostiker i Gävleborg. www.facebook.com/groups/382498915788047