Hur kan man hjälpa flyktingar att överleva mentalt?

Aktuellt 2022. Författare: Ingrid Eckerman. Flyktingar är en grupp med sämre psykisk hälsa än befolkningen i allmänhet. Depressioner, ångesttillstånd, posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) och suicid är vanliga. Här finns många faktorer som bidrar: erfarenheter av krig...

5.1. Om psykisk ohälsa, rättsosäkerhet och volontärarbete

Krismottagningen inom Skyddsvärnet i Göteborg byggdes upp 2015 för att hjälpa unga ensamkommande flyktingar med kris- och stödsamtal. De totalt över 3 500 behandlingssamtal som vi haft har gett en djup och bred insikt i de ungas situation och historia, hur de mår och...

5.2. Katastrofalt många självmord bland ensamkommande

Redan före flyktingvågen 2015 fanns dokumenterad kunskap om suicidrisk och om skyddsfaktorer för ensamkommande barn. Rutinerna för omhändertagande av ensamkommande barns psykiska hälsa var bristfälliga. FN kritiserade Sverige för att inte skydda barnen tillräckligt....