4.1 قابل اخراج نمودن پناهندگان ، میزان امنیت حقوقی و قضایی در مو ع پناهندگی پس از سال2015

اخذ اجازه اقامت – یک بلیط  بخت آزمایی با شانس کم یک افغانی 18 ساله که از ناحیه چشم  و بینایی بشدت آسیب دیده بود  در تابستان 2017 بدلیل آنکه اداره امور مهاجرت  به او و برادر کوچکترش پاسخ منفی  داده بود دست به خودکشی زد.  اداره امور مهاجرت آنها را مستحق دریافت  پناهندگی...

4.2- تشخیص  سن و سال و  امنیت حقوقی  و قانونی

آیا تشخیص سن متقاضی پناهندگی  می تواند برای او امنیت حقوقی  داشته باشد؟  یکی از چالشهای بحث برانگیز پس از موج گسترده پناهندگان در سال 2015 و پذیرش  تعداد بسیاری ازکودکان و نوجوانان  تنهایی  که بعنوان پناهنده به سوئد می آمدند، تشخیص  سن و سال...