بحران مهاجرتی بی مورد

پناهندگان جوان ، قوانین و تضمین ها و اطمینان های قانونی – ملاحظات یک وکیل در سالهای 2015 الی 2020 در متن‌ بطور خلاصه شرح می دهد که چگونه حقوق و امور قضایی از سال 2015 به بعد سیاسی شده است و این موضوع دارای تبعات بسیار وحشتناکی برای متقاضیان امور پناهندگی بوده است...