بحران مهاجرتی بی مورد

پناهندگان جوان ، قوانین و تضمین ها و اطمینان های قانونی – ملاحظات یک وکیل در سالهای 2015 الی 2020 در متن‌ بطور خلاصه شرح می دهد که چگونه حقوق و امور قضایی از سال 2015 به بعد سیاسی شده است و این موضوع دارای تبعات بسیار وحشتناکی برای متقاضیان امور پناهندگی بوده است...

4.1 قابل اخراج نمودن پناهندگان ، میزان امنیت حقوقی و قضایی در مو ع پناهندگی پس از سال2015

اخذ اجازه اقامت – یک بلیط  بخت آزمایی با شانس کم یک افغانی 18 ساله که از ناحیه چشم  و بینایی بشدت آسیب دیده بود  در تابستان 2017 بدلیل آنکه اداره امور مهاجرت  به او و برادر کوچکترش پاسخ منفی  داده بود دست به خودکشی زد.  اداره امور مهاجرت آنها را مستحق دریافت  پناهندگی...

4.2- تشخیص  سن و سال و  امنیت حقوقی  و قانونی

آیا تشخیص سن متقاضی پناهندگی  می تواند برای او امنیت حقوقی  داشته باشد؟  یکی از چالشهای بحث برانگیز پس از موج گسترده پناهندگان در سال 2015 و پذیرش  تعداد بسیاری ازکودکان و نوجوانان  تنهایی  که بعنوان پناهنده به سوئد می آمدند، تشخیص  سن و سال...

International

International The book ”The Unnecessary Refugee Crisis – Rule of Law, Civil Society and Refugees 2015 – 2021” describes how Sweden handled all refugees who arrived in 2015, especially the unaccompanied minors with Afghan citizenship. The...