Rättsosäkerheten på Migrationsverket allt mer uppenbar

sep 13, 2022

Asylprocessen liknar mest ett lotteri. Ill. Mattias Elftorp.

Aktuellt 2022.

Under åren sedan 2015 har många grepp försökts för att väcka uppmärksamhet hos beslutsfattarna om den rättsosäkerhet som råder på Migrationsverket: upprop [1], demonstrationer, debattartiklar, insändare, personliga brev till politiker, forskningsrapporter [2], böcker [3].

Det har dock varit mycket svårt att nå fram. Under åren har många försök gjorts att få träffa beslutsfattarna, men det har varit näst intill omöjligt. Försöken har dock inte upphört.

Författare: Ingrid Eckerman

JO-anmälningar

I en aktuell JO-anmälan [4] har en handläggare vid Migrationsverket och en domare som anmälts för brister i utredning och beslut av asylärende. Här har handläggarens och domarens skrivningar jämförts med den asylsökandes handlingar, dvs. protokollet från intervjun, inlagorna från det offentliga biträdet och intygen. För en lekman är det uppenbart att processen inte gått rätt till:

  • Migrationsverkets beslut bygger inte på vad den asylsökande sagt i intervjun. Sammanfattningen är mycket summarisk.
  • I vare sig beslut eller domslut tas det hänsyn till inlagorna från det juridiska ombudet eller till övrig bevisning. Ingen sammanvägd bedömning görs. 
  • I vare sig beslut eller domslut tas hänsyn till att Amir löper stor risk att av talibanerna identifieras som sin facebookprofil när han landar i Kabul, oavsett om han gjort sin identitet klar i Sverige eller ej. 
  • Domstolen lutar sig i alltför hög grad på beslutet från Migrationsverket, utan att göra en självständig bedömning. Motiveringarna för avslag är alltför grunda.

Även tidigare har JO-anmälningar gjorts. Två har gjorts via nätverket Stoppa utvisningarna till Afghanistan! I januari 2017, innan de medicinska åldersbedömningarna började tillämpas, JO-anmäldes Migrationsverket för schablonartade åldersuppskrivningar [5] [6]. År 2018 anmäldes regeringen och Migrationsverket både till JO och till Riksrevisionen för att acceptera rättsosäkra asylprocesser, speciellt för ensamkommande ungdomar, från våren 2016 och framåt [7] [8].

De tidigare inlagorna har inte lett till någon åtgärd. Det ska bli intressant att se om även den senaste anmälan kommer att röna samma öde. Självklart är detta oroande ur rättssäkerhetssynpunkt.

Uppvaktningar

Sommaren 2022 fick ungdomarnas ambassadörer i kampanjen Håll ihop Sverige! träffa Migrationsverkets rättschef Carl Bexelius och lägga fram sina synpunkter [9]. Samtalet kompletterades senare med en skrivelse med ett antal konkreta exempel på rättsosäkerhet i asylärenden [10].

Dåvarande justitie- och migrationsminister Morgan Johansson svarade aldrig någonsin på brev med anhållan om att få överlämna upprop och skrivelser till honom. Först 2019 fick han en hel korg fylld med 9 upprop, 61 skrivelser till politiker, riksdag och regering, 12 debattartiklar och 1 rapport [11]. Den överlämnades till honom i riksdagen av dåvarande riksdagsledamot Christina Höj Larsen (V).

I Almedalen 2017 fick aktivisten Fatemeh Khavari ett samtal med Migrationsverkets generaldirektör Mikael Ribbenvik, där de diskuterade utvisningar av kristna till Afghanistan [12].

Dokumentation av rättsosäkerheten

En viktig anledning till att vi i redaktionen beslöt att samla material till boken Den onödiga flyktingkrisen var att vi ville att rättsosäkerheten på Migrationsverket och i domstolarna skulle dokumenteras för framtiden.

Boken innehåller därför ett långt avsnitt ”Den ihåliga rättssäkerheten”, där rättsosäkerheten beskrivs ur olika perspektiv: handläggningen på Migrationsverket, domstolarna, åldersbedömningarna, barnen och kvinnorna, hbtqi-personer, konvertering till kristendom och ateism [13].

I det avsnitt som handlar om civilsamhället är det liknande budskap som träder fram: Hur man uppfattar att Migrationsverkets och domstolarnas bedömningar är rena lotteriet [14].

Rättsosäkerheten har dokumenterats i intervjuer, reportage, vetenskapliga artiklar. En annan utförlig rapportering är Asylkommissionens bok Rättssäkerheten och solidariteten – vad hände? [15]

Båda böckerna har lämnats över till politiker såväl som till myndighetspersoner.

Läs mer om rättsosäkerhet

Berättelser om rättsosäkerhet i Den onödiga flyktingkrisen – rättssäkerheten, civilsamhället och flyktingarna 2015 – 2021

#rättssäkert Migrationsverket och domstolarna på hemsidan för Stoppa utvisningarna till Afghanistan!

Asylprocess på låtsas  En hjälpare berättar i Syre 31.8.2022


[1] Andra protester. Stoppa utvisningarna till Afghanistan!  https://stoppautvisningarna.blogspot.com/2018/06/andra-protester.html

[2] Många rapporter om asylpolitiken. Stoppa utvisningarna till Afghanistan!  https://stoppautvisningarna.blogspot.com/2018/11/ett-urval-av-bocker-och-rapporter-som.html

[3] Många böcker av och om ensamkommande. Stoppa utvisningarna till Afghanistan! https://stoppautvisningarna.blogspot.com/2019/10/manga-bocker-av-och-om-ensamkommande.html

[4] Domare och handläggare JO-anmäls i asylärende. Stoppa utvisningarna till Afghanistan! 30.8.2022 https://stoppautvisningarna.blogspot.com/2022/08/domare-och-handlaggare-jo-anmals-i.html

[5] Migrationsverket JO-anmält för schablonartade åldersuppskrivningar. Stoppa utvisningarna till Afghanistan! 15.1.2017 https://stoppautvisningarna.blogspot.com/2017/01/migrationsverket-jo-anmalt-for.html 

[6] Angående JO:s undersökning 5565-2016, med speciella synpunkter rörande de ensamkommande barnen. Stoppa utvisningarna till Afghanistan! 18.1.2017   https://stoppautvisningarna.blogspot.com/2017/01/angaende-jos-undersokning-5565-2016-med.html

[7] Regeringen och Migrationsverket JO-anmäls. Stoppa utvisningarna till Afghanistan! 3.2.2018 https://stoppautvisningarna.blogspot.com/2018/02/regeringen-och-migrationsverket-jo.html

[8] Riksrevisionen ombeds granska regeringen och Migrationsverket. Stoppa utvisningarna till Afghanistan! 3.2.2018 https://stoppautvisningarna.blogspot.com/2018/02/3.html

[9] Kampanjen Håll ihop Sverige mötte Migrationsverkets rättschef Carl Bexelius. Stoppa utvisningarna till Afghanistan! 28.7.2022 https://stoppautvisningarna.blogspot.com/2022/07/kampanjen-hall-ihop-sverige-motte.html 

[10] Varsågod, rättschef Carl Bexelius på Migrationsverket – här får du fler dåliga exempel!  Stoppa utvisningarna till Afghanistan! 31.8.2022 https://stoppautvisningarna.blogspot.com/2022/08/varsagod-rattschef-carl-bexelius-pa.html

[11] Fredag 29 mars får Morgan Johansson sina upprop. Stoppa utvisningarna till Afghanistan! 28.3.2019 https://stoppautvisningarna.blogspot.com/2019/03/fredag-2-mars-far-morgan-johansson-sina.html

[12] Migrationsverkets generaldirektör vet inte att kristna utvisas till Afghanistan. Stoppa utvisningarna till Afghanistan! 10.7.2019  https://stoppautvisningarna.blogspot.com/2017/07/migrationsverkets-generaldirektor-vet.html

[13] Den ihåliga rättssäkerheten. I: Den onödiga flyktingkrisen – rättsosäkerheten, civilsamhället och flyktingarna 2015 – 2021. Migra förlag 2021. https://onodigaflyktingkrisen.se/2021/03/27/4-den-ihaliga-rattssakerheten-innehall/

[14] Civilsamhällets engagemang. I: Den onödiga flyktingkrisen – rättsosäkerheten, civilsamhället och flyktingarna 2015 – 2021. Migra förlag 2021  https://onodigaflyktingkrisen.se/2021/03/27/6-civilsamhallets-engagemang/

[15] Rättssäkerheten och solidariteten – vad hände? Asylkommissionen, Linköpings universitet 2021 https://liu.se/forskning/asylkommissionen