Vad tycker partierna om asylpolitiken? Resultat från hearingen 30 maj

jun 19, 2022

Från vänster: Moderatorn Lisa Pelling, Rikard Larsson (S), Maria Ferm (MP), Martin Ådahl (C), Martin Ängeby (L), Lorena Delgado Varas (V), Christian Carlsson (KD). Foto I Eckerman.

Vad sade riksdagspartiernas företrädare om sitt partis asylpolitik på hearingen den 30 maj 2022?

Aktuellt 2022.

Författare: Ingrid Eckerman, nätverket Stoppa utvisningarna till Afghanistan!, redaktör för Den onödiga flyktingkrisen

Innehåll

Inledning

Sammanfattning

Frågorna med kommentarer

Frågor som ej berördes

Inledning

Alla riksdagspartier utom Sverigedemokraterna var inbjudna till den hearing om asylpolitik som Etikkommissionen i Sverige i samarbete med ABF Stockholm bjöd in till den 30 maj. Moderaterna var de enda som inte kom.

Filmen ligger på Stöttepelarens youtubekanal.

En sammanfattning av denna artikel finns som pressmeddelande.

Deltagare

Christian Carlsson (KD) Arbetar med utbildningsfrågor

Martin Ängeby (L) Chef för Swedish International Liberal Center. Ordförande för Stockholms överförmyndarnämnd.

Martin Ådahl (C) Ekonomisk-politisk talesperson.

Maria Ferm (MP) Utrikespolitisk talesperson, tidigare migrationspolitisk talesperson.

Rikard Larsson (S) Vice ordförande i socialförsäkringsutskottet.

Lorena Delgado Varas (V) Riksdagsledamot

Lisa Pelling, Arena Idé, moderator

Viktor Edling, asylrättsjurist, HS Legal, kommentator

Deltagande organisationer

Etikkommissionen i Sverige

Flyktingarnas riksråd, FARR

Stöttepelaren – stödförening för ensamkommande barn och ungdomar

Stoppa utvisningarna till Afghanistan

Skyddsvärnet i Göteborg

Asylkommissionen

Refugees Welcome Stockholm

Utfrågningen

Moderatorn, Lisa Pelling, försökte så gott hon kunde att hålla sig till den sammanställning av de olika organisationernas frågor som arrangörerna gett henne. Samtidigt var tiden var begränsad, och alla partier hann inte kommentera alla de ämnesområden som kom upp. Alla ämnesområden kom heller inte upp till diskussion.

Här har jag utgått från de frågor som lämnats in från de deltagande organisationerna. Därefter har jag lyft ut viktiga meningar ur transkriberingen och lagt dem under frågorna. Jag har kompletterat med frågor som inte berördes under hearingen.

Bakgrund till de flesta frågorna finns i boken Den onödiga flyktingkrisen – rättssäkerheten, civilsamhället och flyktingarna 2015 – 2021.

Sammanfattning

Mänskliga rättigheter och lagstiftningen

Vad är ditt partis åsikt om vilken ställning konventionerna om mänskliga rättigheter ska ha i myndighets- och rättsutövning?

Hur ser du/ni i ditt parti på den asyllag som Sverige har nu?

 • Samtliga deltagande partier vill ha asylrätt.
 • K menar att integrationsförmågan ska bestämma hur många som kan tas emot.
 • L vill att den som föds i Sverige ska bli svensk medborgare.
 • C vill ha familjeåterförening och särskilt ömmande fall. De som inte får asyl ska kunna bli arbetskraftsinvandrare.
 • MP vill ha permanent uppehållstillstånd, familjeåterförening, rättssäker asylprövning.
 • S anser att asylrätt ska bygga på individuell prövning och att vår migrationspolitik ska anpassas till Europa.
 • V anser att permanenta uppehållstillstånd ska införas.

Barnkonventionen

Hur garanterar ni att barnens egna asylskäl tillvaratas?

Hur ser du/ni i ert parti på hur Sverige praktiserar barnkonventionen?

 • L och S anser att Migrationsverket måste jobba bättre med barnperspektivet.
 • V var tydlig med att permanenta uppehållstillstånd är bäst för barnen.

Integration och uppehållstillståndens längd

På vilket sätt tycker ni att integrationen stärks genom tillfälliga uppehållstillstånd och hårda villkor för familjeåterförening?

 • V ansåg att permanenta uppehållstillstånd är basen för integration.

Rättsosäkerheten

Har ditt parti några planer på att rättsosäkerheten i migrationsprocessen ska minska – och i så fall hur?    

Hur kan en rättsstat acceptera att människors rätt till asyl bedöms efter en lag som inte fanns när de sökte asyl?

Delar ni migrationskommitténs bedömning att det inte finns några problem med rättssäkerheten?

Hur ser ni på rättssäkerheten och domstolarnas tillförlitlighet?
Varför tar inte Migrationsöverdomstolen upp många fler fall för att skapa prejudikat och bringa reda i det som är oklart?

Bör representanter från UNHCR och sakkunniga jurister ersätta politikerna i domstolar som behandlar människors liv?

 • KD, L, MP och S erkände att det finns brister i rättssäkerheten.
 • V vill ha en statlig utredning och se över utlänningslagen.

Skuggsamhället

Hur tänker ditt parti omkring dessa flyktingar (där utvisning inte kan verkställas) och skuggsamhället?

Vad vill ni göra åt problemet att människor från många olika länder hamnar i limbo utan rätt till försörjning i Sverige, ibland under många år, på grund av att de får utvisningsbeslut som inte går att verkställa?

 • MP hänvisar till ”limboutredningen” 2017.[1]
 • V anser att limboärenden måste omprövas. 

Civilsamhället

Vad anser ditt parti ska göras för att volontärernas tillit till samhället ska öka? 

 • L hänvisar till senaste IPSOS-enkäten, att 77 % vill ha samma nivå på flyktingmottagandet eller färre, men undviker att tala om att beredskapen att ta emot fler flyktingar ökat från 2021 till 2022.[2]

Mottagande, resurser

Hur säkerställer ni att Migrationsverket får tillräckliga resurser vad gäller personalens kompetens och antal, för att kunna göra rättssäkra utredningar och hinna med sina uppgifter inom rimlig tid?

När bristande integration ska bestraffas, varför väljs bestraffningar som ytterligare skärper utanförskapet?

Varför får vi inte gehör för ersättningsnivåer (dagersättning) som går att leva på?

 • KD betonar att utvisningar ska verkställas.
 • L vill ha mer resurser till Migrationsverket.
 • C vill satsa på förbättrat mottagande.
 • MP påpekar att det fungerat väl när flyktingar själva fått välja mottagningsland. Partierna håller medvetet ner resurserna till Migrationsverket.
 • V anser att permanenta uppehållstillstånd skulle lätta trycket på Migrationsverket.

Behandla flyktingar olika

Hur ställer ni er till att asylsökande från vissa länder får en positiv särbehandling?

 • Här fanns en enighet om att ukrainare ska ha varken mer eller mindre rättigheter än andra flyktingar innan och efter de fått uppehållstillstånd.
 • KD skilde ut sig genom att förorda att vi ska välja ”mer lättintegrerade” flyktingar.

Frågor som inte berördes

 • Hur kunde Riksdagen fatta ett beslut om att till största delen permanenta den tillfälliga lagen utan att det gjordes någon utvärdering av vilka effekter den haft?
 • Kan man utvisa människor till ett land där de aldrig har varit?
 • Hur ställer ni er till tanken på att pröva människors asylskäl i förhållande till det som faktiskt har fått dem att fly?
 • Är denna dom, om att en syster och en bror ska ”anpassa sitt levnadssätt till Afghanistans kulturella seder och bruk”, överensstämmande med mänskliga rättigheter eller ej? 
 • Varför omprövas inte beslut som bygger på underkända bedömningar och/eller är uppenbart orimliga?
 • Hur förklarar dagens politiker den totala avsaknaden av humanism i den flyktingpolitik som tillämpats från 2016 och att ordet amnesti blivit ett icke-ord som inte får nämnas?
 • Vad hindrar politiska partier från att ge uppehållstillstånd till dem som kom som ensamkommande barn år 2015?      
 • Vad avser EU att göra åt det eskalerande våldet, pushbacks till terror-regimer och containerpolitik vid EU:s gränser?

Frågorna med kommentarer

Frågor som kommenterades

Mänskliga rättigheter och lagstiftningen

Barnkonventionen

Rättsosäkerheten

Integration

Skuggsamhället

Civilsamhället

Mottagning, resurser

Behandla flyktingar olika

Frågor som ej berördes

Den retroaktiva lagstiftningen

Bristen på utvärdering och uppföljning

Utvisningar

Omprövningar av felaktigt fattade beslut

Amnesti

Sverige i EU

Mänskliga rättigheter och lagstiftningen

Vad är ditt partis åsikt om vilken ställning konventionerna ska ha i myndighets- och rättsutövning?
Vi har i boken Den onödiga flyktingkrisen dokumenterat hur Migrationsverket systematiskt arbetar för att göra flyktingar utvisningsbara och därför bryter mot konventionen om de mänskliga rättigheterna och barnkonventionen. Domstolarna har i så gott som alla fall okritiskt anammat Migrationsverkets bedömningar.

Hur ser du/ni i ditt parti på den asyllag som Sverige har nu?
Den lagen ger kortvariga tillfälliga uppehållstillstånd som sedan måste sökas om. Permanenta uppehållstillstånd förutsätter fast jobb och en viss månadsinkomst som gör det svårt för många människor att kvalificera sig för permanent uppehållstillstånd. Samma gäller för att få till stånd familjeåterförening, och då krävs också en enligt svenska normer lämplig bostad. Särskilt drabbar det kvinnor där en stor procent vill arbeta men inte ges plats på arbetsmarknaden och finns i låglöneyrken. De kan tvingas leva med tillfälliga uppehållstillstånd år efter år efter år. Samtidigt visar forskning att permanenta uppehållstillstånd och att familjen återförenas är det absolut bästa för en lyckad integration.

Delar ni migrationskommitténs bedömning att det inte finns några problem med rättssäkerheten?
Rättssäkerhetsproblem har de senaste åren identifierats av frivilligorganisationer och forskare.

Vad anser ni om att humanitära skäl i praktiken tagits bort?
Sverige är nu ett land som inte ens har humanitära skäl till uppehållstillstånd, inte ens för svårt funktionshindrade barn, barn som är födda här och/eller gått i skola i hela sina liv i vårt land.

KD: Den samlade migrationspolitiken ska vara anpassad efter den aktuella integrationsförmågan. Syftet är, liksom tillfälliga uppehållstillstånd och försörjningskrav, att minska söktrycket till Sverige och på så sätt minska volymerna. Vår politik hänger ihop med resten av EU:s.

L: Den som föds i Sverige ska kunna bli medborgare direkt.

C: Ibland måste man av praktiska skäl blunda för alla mänskors lika värden. Asylrätten ska stå fast. Vi är för att familjer ska återförenas och särskilt ömmande skäl. Om de inte får asyl, låt dem vara arbetskraftsinvandrare.

MP: Vi jobbar för permanent uppehållstillstånd, familjeåterförening och rättssäker asylprövning. Vi fick igenom rätt till familjeåterförening och en humanitär skyddsgrund.

S: Asylrätten är viktig och ska bygga på individuell prövning. Migrationspolitiken i Sverige kan inte radikalt skilja ut sig från Europa.

V: Permanenta uppehållstillstånd är basen för integration.  

 • Samtliga deltagande partier vill ha asylrätt.
 • K menar att integrationsförmågan ska bestämma hur många som kan tas emot.
 • L vill att den som föds i Sverige ska bli svensk medborgare.
 • C vill ha familjeåterförening och särskilt ömmande fall. De som inte får asyl ska kunna bli arbetskraftsinvandrare. MP vill ha permanent uppehållstillstånd, familjeåterförening, rättssäker asylprövning.
 • S anser att asylrätt ska bygga på individuell prövning och att vår migrationspolitik ska anpassas till Europa.
 • V anser att permanenta uppehållstillstånd ska införas.

Barnkonventionen

Hur garanterar ni att barnens egna asylskäl tillvaratas?

Hur ser du/ni i ert parti på hur Sverige praktiserar barnkonventionen?
Sverige deporterar svårt sjuka barn till länder där de inte kommer att få den hjälp de behöver, antingen för att adekvat sjukvård inte finns, eller för att barnet och barnets mor inte kommer att accepteras av familjen pga. hedersförtryck, eller för både och. Svårt sjuka barn, flera gravt funktionshindrade, kommer att placeras på barnhem som har en annan syn på funktionshindrade barn än vi är vana vid, dvs. de misshandlas.

L: Kompetenshöjning för barnförhör måste tillföras.

S: Vi måste försäkra oss om att Migrationsverket har barnperspektivet med i sina beslut.

V: Permanent uppehållstillstånd är det mest rimliga framför allt för barn. Det gäller att utbilda utredarna och tydliggöra att barn har rätt till information om sin asylprocess. Det finns ett stort behov av att fundera över hur barnens perspektiv ska uppfyllas.

 • L och S anser att Migrationsverket måste jobba bättre med barnperspektivet.
 • V var tydlig med att permanenta uppehållstillstånd är bäst för barnen.

Rättsosäkerheten

Har ditt parti några planer på att rättsosäkerheten i migrationsprocessen ska minska – och i så fall hur?    
Vi har i boken Den onödiga flyktingkrisen dokumenterat den stora rättsosäkerhet som dagens system innebär med t.ex. oklara lagar där myndigheterna blir uttolkare och där domstolarna inte gör en egen värdering av bevismaterialet. Mest uppenbart är skandalen kring de medicinska åldersbedömningarna. Hittills har regering och riksdag accepterat denna rättsosäkerhet.

Migrationsverkets utredningar vad gäller kvinnors asylskäl är under all kritik. De har kritiserats i olika sammanhang, inte minst av jurister, för att vara mycket dåliga. Ställs inte rätta frågor kommer inte asylskälen fram. Det gäller även barn.

Hur ser ni på rättssäkerheten och domstolarnas tillförlitlighet?
Det har framförts mycket kritik mot domstolarnas hantering av asylärenden, och det har också framkommit att olika migrationsdomstolar bifaller överklaganden i mycket olika grad.

Varför tar inte Migrationsöverdomstolen upp många fler fall för att skapa prejudikat och bringa reda i det som är oklart?
Tolkningen av asyllagstiftningen är erkänt svår och rättssäkerheten har kritiserats starkt.

Delar ni migrationskommitténs bedömning att det inte finns några problem med rättssäkerheten?

Bör representanter från UNHCR och sakkunniga jurister ersätta politikerna i domstolar som behandlar människors liv?
I domstolarna sitter Sverigedemokraterna med sin människosyn. Politiska beslut styr, inte asylrätt och konventioner om människors rättigheter som Sverige har undertecknat.

KD: Rättssäkerheten brister och måste göras något åt. T.ex. har det gjorts orimliga bedömningar av konvertiter.

L: Medicinska åldersbedömningar har ej varit upp till standard. Hbtq-praxis behöver ändras.

MP: Medicinska åldersbedömningar är ett absurt system.

S: Migrationsverket måste jobba med rättssäkerheten. Man måste prata om hela nämndemannasystemet.

V: Det behövs en ny statlig utredning för att se över rättssäkerheten. Asylskäl ska väga tyngre. Det behövs resurser och utbildning. Utlänningslagen behöver ses över. Hela den rättsosäkra asylprocessen måste ses över.

 • KD, L, MP och S erkände att det finns brister i rättssäkerheten.
 • V vill ha en statlig utredning och se över utlänningslagen.

Integration

På vilket sätt tycker ni att integrationen stärks genom tillfälliga uppehållstillstånd och hårda villkor för familjeåterförening?
En viktig skillnad mellan den nya utlänningslagen och den som gällde fram till juli 2016 är att uppehållstillstånd ges tillfälligt (13 eller 36 månader) och att vissa krav ska vara uppfyllda för att permanent uppehållstillstånd kan beviljas efter minst tre år. Lagen innehåller möjligheten till anhöriginvandring men anger samtidigt begränsningar som gör det svårt att tillämpa detta.

Vad avser ni att göra åt handläggningstiderna och tillfälliga tillstånd som (i kombination med limboproblemen och restriktiv asylbedömning) bidrar till att integrerade och ”västerniserade” människor – även barn – efter många år ska utvisas till länder vars intolerans och repression vi fördömer?

I samhällsdebatten behandlas frågan om integration som mycket nära förbunden med asyllagstiftningen. Den nya lagen anger dock inga åtgärder som underlättar integration.

V: Permanenta uppehållstillstånd är basen för integration.

 • V ansåg att permanenta uppehållstillstånd är basen för integration.

Skuggsamhället

Hur tänker ditt parti omkring flyktingar och skuggsamhället?
Många av de flyktingar som får avslag från Migrationsverket och domstolarna har i själva verket asylskäl. För dem är det inte ett alternativ att resa till det land där de är medborgare. Andra har inte ens ett land som tar emot dem. Dessa har två alternativ: att fly vidare till mer flyktingvänligt land eller att stanna i Sverige som papperslös. Det senare alternativet innebär en påfyllnad av skuggsamhället.

Hur ser du/ni i ditt parti på det faktum att i Sverige lever många familjer i ett limbo av att sakna rättigheter?
De från Afghanistan har fått söka asyl igen pga. att talibanerna har makten i Afghanistan igen, men nu får deras ansökningar vänta för att Migrationsverket prioriterar flyktingarna från Ukraina. Familjerna lever i fruktan för att skickas tillbaka om deras asylskäl inte accepteras av Migrationsverket och migrationsdomstolarna.

Vad vill ni göra åt problemet att människor från många olika länder hamnar i limbo utan rätt till försörjning i Sverige, ibland under många år, på grund av att de får utvisningsbeslut som inte går att verkställa?
En statlig utredning om ”praktiska verkställighetshinder” kom för några år sedan men ledde inte till något förslag. Den ändrade lagstiftningen (i kombination md restriktiv asylbedömning) har i stället skärpt problemet och skapat fler limbosituationer. Ett exempel: En kvinna från Eritrea i nära kontakt med Läkare i Världen och Etikkommissionen har varit här sedan 2006 och kan av olika skäl inte skickas tillbaka.

MP: Det finns en ”limboutredning” med politiska förslag. Damma av den. [3]

V: För dem som lever i limbo måste man se över ärendena igen.

 • MP och V anser att man måste ta tag i ”limbofrågan”.  

Civilsamhället

Vad anser ditt parti ska göras för att volontärernas tillit till samhället ska öka? 
Under 2015 ställde civilsamhället upp på ett sätt som räddade Sverige från en riktig flyktingkris. Enskilda människors engagemang för framför allt de ensamkommande minderåriga var – och är – mycket stort. Konsekvenserna av omsvängningen den 24 november, med den retroaktiva lagen och minskat stöd till kommunerna, har tärt mycket på dessa hundratusentals människor. Deras tillit till samhället, myndigheterna, regering och riksdag, har underminerats. Risken är att hanteringen av de ukrainska flyktingarna leder till liknande reaktioner hos dem som nu engagerar sig.

L: Enligt de nya siffrorna i DN-Ipsos vill 77% ha samma nivå på flyktingmottagandet eller färre. 51 % vill ta emot färre, 16 % vill ta emot fler.

 • L undviker att tala om att beredskapen att ta emot fler flyktingar ökat från 2021 till 2022.[4]

Mottagande, resurser

Hur säkerställer ni att Migrationsverket får tillräckliga resurser vad gäller personalens kompetens och antal, för att kunna göra rättssäkra utredningar och hinna med sina uppgifter inom rimlig tid?
Många av de brister i Migrationsverkets verksamhet som påtalats sedan 2015 har erkänts av Migrationsverket och förklarats med alltför stor arbetsbelastning och otillräckligt utbildad personal. Den tillfälliga lagen och den permanenta nya lagen från 2021 tvingar verket att fortlöpande ompröva och förnya tillfälliga uppehållstillstånd.

När bristande integration ska bestraffas, varför väljs bestraffningar som ytterligare skärper utanförskapet?
Människor, som väntar på beslut eller nyligen har fått tillstånd i Sverige, har inte rätt till SFI, har i många fall inte rätt att arbeta men får en dagersättning på en nivå som inte ens räcker till mat (än mindre buss till någon aktivitet), vägras återförening med sin familj om de tar ett lågavlönat eller subventionerat arbete som de erbjuds, straffas om de bosätter sig själva men placeras i stället isolerat.

Varför får vi inte gehör för ersättningsnivåer (dagersättning) som går att leva på?
Reportagen om ukrainaflyktingarna har lyft fram frågan om de s.k. dagersättningarna för massflyktingar och asylsökande. Konsumentverket anger att en vuxen behöver 6 181 kr per månad för att få ”en skälig levnadsnivå”. Migrationsverkets ersättning för en ensamstående vuxen person är 2 130 kr per månad, alltså en tredjedel av vad man behöver. Ersättningarna har varit oförändrade sedan 1994.

KD: Samhället måste göra vad vi kan för verkställighet av utvisning så fort som möjligt.

L: Mer resurser till Migrationsverket – ja det stödjer vi.

C: Mottagandet har inte fungerat bra. Vi måste bygga system som inte innebär väntan. Döda inte flyktingarnas engagemang och motivation. Folk ska inte ryckas upp och flyttas till boende i skogen utan bussförbindelser. Systemet för att komma i jobb fungerar inte. En färdig modell behövs i kommunerna och skolan för att ta emot flyktingbarn.

MP: Ukrainarna får välja vilket land de söker sig till; det har fungerat väl. Utsatta kvinnor och barn behöver mer resurser. Dagersättningen måste höjas. Partierna vill hålla nere resurserna till Migrationsverket för att markera att man inte ger mycket pengar till flyktingar/invandring. För små resurser ger väntetider.

V: Tillfälliga uppehållstillstånd ökar belastningen på Migrationsverket.

 • KD betonar att utvisningar ska verkställas.
 • L vill ha mer resurser till Migrationsverket.
 • C vill satsa på förbättrat mottagande.
 • MP påpekar att det fungerat väl när flyktingar själva fått välja mottagningsland. Partierna håller medvetet ner resurserna till Migrationsverket.
 • V anser att permanenta uppehållstillstånd skulle lätta trycket på Migrationsverket.

Behandla flyktingar olika

Hur ställer ni er till att asylsökande från vissa länder får en positiv särbehandling?
Idag är frågan aktuell vad gäller de ukrainska flyktingarna som får omedelbart uppehållstillstånd och arbetstillstånd. Tidigare (från 2013 och fram till 20 juli 2016) hade Migrationsverket en specialregel som gav syrier rätt till permanenta uppehållstillstånd och rätt att ta hit sina familjer bara de kunde visa att de var syrier. Även eritreaner omfattades av motsvarande så kallade presumtion. I och med den tillfälliga lagen försvann möjligheten att få permanenta uppehållstillstånd men presumtionen bestod och gjorde att i stort sett alla syriska och eritreanska medborgare fick någon typ av uppehållstillstånd. De afghanska medborgarna däremot var svårbedömda och fick vänta länge innan prövningen ens påbörjades.

KD: Ukraina är ett land i vårt närområde och människor därifrån är lättare att integrera.

L: Ukrainabarnen ska ha rätt till skolgång, vuxna till SFI direkt.

C: Det är fullständigt ovärdigt att skilja på flyktingar och flyktingar.

MP: Ukrainarna ska ha samma rättigheter som andra med uppehållstillstånd. Det är fel att vilja ta emot dem som är mera ”lättintegrerade”. Höjd dagersättning ska gälla för alla.

S: Det görs för mycket positiva undantag för ukrainare, det är en dålig signal till andra flyktingar. Asylrätten har ingen geografisk begränsning.

V: Ukrainarna bör ha samma rättigheter som andra med uppehållstillstånd. Dagersättningen måste höjas.

 • Här fanns en enighet om att ukrainare varken ska ha mer eller mindre rättigheter än andra flyktingar innan och efter de fått uppehållstillstånd.
 • KD skilde ut sig genom att förorda att vi ska välja ”mer lättintegrerade” flyktingar.
 • MP och V vill ha höjd dagersättning för alla.

Frågor som ej berördes

Den retroaktiva lagstiftningen

Hur kan en rättsstat acceptera att människors rätt till asyl bedöms efter en lag som inte fanns när de sökte asyl?
Den tillfälliga lagen aviserades vid en presskonferens 24/11 2015, antogs av Riksdagen i den 21 juni 2016 och trädde i kraft den 20 juli 2016. Den skulle tillämpas retroaktivt i alla beslut som fattades efter 20 juli med undantag för barn och barnfamiljer som sökt asyl senast 24 november 2015 som fortfarande var barn vid tidpunkten för asylprövningen. Detta undantag kom senare att bli praktiskt taget omintetgjort genom Migrationsverkets praxisändringar och genom att många barn hann fylla 18 eller bli uppskrivna till vuxen ålder i samband med prövningen.

Bristen på utvärdering och uppföljning

Hur kunde Riksdagen fatta ett beslut om att till största delen permanenta den tillfälliga lagen utan att den gjordes någon utvärdering av vilka effekter den haft?

Det nya lagförslaget bygger på den tillfälliga begränsningslagen. Den antogs 2016 trots stark kritik från en mängd remissinstanser, bland annat Lagrådet. När den tillfälliga lagen förlängdes sommaren 2019 presenterades ingen utvärdering. I betänkande om förslaget till den lag som sedan antogs sommaren 2021 sägs uttryckligen att ”Någon officiell utvärdering av den tillfälliga lagens konsekvenser saknas” (SOU 2020:54 sid 426). Under remissbehandlingarna inför alla tre besluten (2016, 2019 och 2021) framkom kritik från en mängd remissinstanser.

Utvisningar

Hur ställer ni er till tanken på att pröva människors asylskäl i förhållande till det som faktiskt har fått dem att fly?

Kan man utvisa människor till ett land där de aldrig har varit?

Många asylsökande har innan de kom till Sverige levt som flyktingar i andra länder än det där de har medborgarskap. Flykten till Sverige har sedan föranletts av händelser i detta land. Exempelvis har många afghanskättade tonårspojkar som vuxit upp i Iran flytt från risken att bli tvångsrekryterade för att slåss på Assads sida i Syrienkriget.  Detta har inte beaktats i deras asylprövning, utan de har i stället tvingats svara på hypotetiska frågor om det Afghanistan som deras föräldrar en gång har flytt från.

Vad avser ni att göra åt handläggningstiderna och tillfälliga tillstånd som (i kombination med limboproblemen och restriktiv asylbedömning) bidrar till att integrerade och ”västerniserade” människor – även barn – ska utvisas efter många år till länder vars intolerans och repression vi fördömer?

Hur anser ni att den extrema arbetskraftsbristen i de nya industriområdena, vården, polisen med flera områden samtidigt som resurserna läggs på att utvisa potentiella invandrare och även arbetskraftsinvandring nu försvåras?

Tilläggsfråga om mänskliga rättigheter

Är denna dom, om att en syster och en bror ska ”anpassa sitt levnadssätt till Afghanistans kulturella seder och bruk”, överensstämmande med mänskliga rättigheter eller ej? 

Ur en dom om två syskon: “Det får således anses ankomma på A och B att vid ett återvändande till Afghanistan anpassa sitt levnadssätt till landets kulturella seder och bruk.” Den unga kvinnan förväntas alltså sätta på sig chador, täcka sitt ansikte och hålla sig inne i ett icke-existerande hem. Hon får inte förvärvsarbeta, kan inte studera. Kanske tvingas hon acceptera det tvångsäktenskap hon flytt ifrån. Den yngre brodern, som är ateist och inför släktingar ifrågasatt islam, förväntas att klä sig i afghanska kläder, regelbundet besöka moskén för att be, respektera ramadan mm. 

Ur konventionen om mänskliga rättigheter:

1. Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter.

12. Ingen får utsättas för godtyckligt ingripande i fråga om privatliv, familj, hem …

16:2. Äktenskap får endast ingås med de blivande makarnas fria och fulla samtycke.

18. Var och en har rätt till … religionsfrihet. Denna rätt innefattar frihet att byta … trosuppfattning och att … utöva sin trosuppfattning.

Omprövning av felaktigt fattade beslut

Varför omprövas inte beslut som bygger på underkända bedömningar och/eller är uppenbart orimliga?          

Migrationsverkets egna utredningar har pekat på en rad brister i hanteringen. Ändå omprövas inte beslut som kan förmodas har fattats på felaktiga eller otillräckliga grunder.

Ett slående exempel är de åldersbedömningar som innan 2017 gjordes helt godtyckligt, och de som efter 2017 har gjorts och fortfarande görs med metoder som är mycket starkt kritiserade av vetenskaplig expertis, inklusive den av regeringen tillsatta utredningen. Vissa bedömningar har dessutom resulterat i uppenbara orimligheter, till exempel att tvillingar skulle vara födda i olika länder eller vid olika tidpunkter, eller att syskon skulle har bara någon månads åldersskillnad.

Amnesti

Hur förklarar dagens politiker den totala avsaknaden av humanism i den flyktingpolitik som tillämpats från 2016 och att ordet amnesti blivit ett icke-ord som inte får nämnas?

Vad hindrar politiska partier från att ge uppehållstillstånd till dem som kom som ensamkommande barn år 2015?

Generella amnestier har beviljats ett flertal tillfällen under åren. 1976 och 1979: Nollställningsbeslut för ärenden för syrier och assyrier, sedan också anhöriginvandring, dvs. ansökningar som inte avgjorts beviljades asyl. 1989: Nollställningsbeslut inför att Invandrarverket ombildades och skulle få börja utan oavgjorda ärenden. 1993: Amnesti för ca 40 000 bosniska flyktingar. 1994: Amnesti för asylsökande barnfamiljer som vistats minst ett år i Sverige. Besluten 1989 och 1994 omfattade 24 000 flyktingar. 2001 lämnade Moderaterna en motion om generell flyktingamnesti under en begränsad tidsperiod för gömda flyktingar. Skälet var att stärka rättssäkerheten för dem som väntat minst sex månader för att få sin asylansökan behandlad. 2005: Riksdagsbeslut om tillfällig lag avsedd för asylsökande som varit i Sverige över 2,5 år, barnfamiljer och dem med verkställighetshinder. Ca 18 300 fick uppehållstillstånd.

I Sverige vistas idag 5 000 – 6 000 afghanska ensamkommande barn och ungdomar som är integrerade i det svenska samhället, pratar svenska, har utbildat sig och/eller arbetat sex år i Sverige i väntan på beslut. Den långa väntan har skadat dessa unga människor fysiskt och psykiskt. Migrationsverkets avslag på deras ansökningar har präglats av väl dokumenterad rättslöshet ch diskriminering. Afghanska medborgare som flytt sitt land är idag utsatta för dödshot vid återkomst. Det finns exempel på att återförvisade från Sverige har mördats.

Sverige i EU

Vad avser EU att göra åt det eskalerande våldet, pushbacks till terror-regimer och containerpolitik vid EU:s gränser?

Sökord: Aktuellt, Bristande rättssäkerhet, Civilsamhället


[1] https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2017/11/sou-201784/

[2] Antalet som vill ta emot fler flyktingar har ökat från 12 till 16 % mellan april 2021 och maj 2022. Antalet som vill ta emot färre har minskat från 59 till 51 %.  https://www.dn.se/sverige/dn-ipsos-farre-vill-minska-flyktinginvandringen/

[3] https://www.regeringen.se/4aa7ef/contentassets/1f2d4b69dfc34499878805e17036475b/uppehallstillstand-pa-grund-av-praktiska-verkstallighetshinder-och-preskription-sou-201784

[4] Antalet som vill ta emot fler flyktingar har ökat från 12 till 16 % mellan april 2021 och maj 2022. Antalet som vill ta emot färre har minskat från 59 till 51 %.  https://www.dn.se/sverige/dn-ipsos-farre-vill-minska-flyktinginvandringen/