Ateism i talibanernas Afghanistan

apr 5, 2022

Aktuellt 2022.

Afghanistan är sedan talibanregimens etablering ett islamiskt emirat. Det finns inte utrymme för någon annan religion än islam. Att lämna islam är belagt med dödsstraff. Västerländska värderingar som ifrågasätter islams levnadsregler och traditioner accepteras inte och kan resultera att man ställs inför shariadomstol.

Författare: Ingrid Eckerman och Jan Stattin. Bild: Symbolen för ateism.

Islam genomsyrar livet i Afghanistan. Levnadsregler, traditioner, hedersbegrepp upplevs som en del av religionen. Ateism, förnekande av gud, får därför konsekvenser i vardagslivets alla delar och präglar all social samvaro. När talibanregimen vidtar åtgärder mot det man upplever som värderingar från väst, mot västernifiering, har den ett omfattande folkligt stöd. Det utrymme för influenser från väst som i viss utsträckning fanns tidigare bekämpas.  

När man bedömer om en ateist som levt många år i Europa kan överleva i Afghanistan måste man därför ta hänsyn till de värderingar och levnadsvanor som innebär avsteg från talibanernas stränga tolkning av islam. Ateismen kombineras med ett sätt att leva som blivit en del av identiteten, och kan inte avfärdas som en anpassning till livet i Sverige. Om vederbörande dessutom tillhör en etniskt och religiöst utsatt grupp som t.ex. hazarerna måste detta vägas in i helhetsbedömningen.

Att leva som ateist är en omöjlighet i Afghanistan. För ett barn finns inga ord för begreppet, det är inget man kan tala om. Vi kan jämföra med Sverige i äldre tid, då tron på den kristne guden var en självklar del av livet och vardagen. Man identifierade sig som kristen, något vi även möter i dagens debatt i Sverige. Det handlar då oftast om en kulturell identifikation. Eftersom islam är en självklar del av den kulturella identiteten ser sig den asylsökande under lång tid som ”muslim”. Att överge islam för ateism kan trots det vara en process som för några har påbörjats redan före flykten, men för de flesta börjat först i Sverige. 

1.     Ateism och västernifiering

Att i Sverige följa de regler och traditioner som religionen kräver kan vara problematiskt även för en muslim. Att för en asylsökande skaffa sig kunskaper om islam på en ort där det varken finns imam eller moské och samtidigt anpassa sig till det svenska samhället är närmast omöjligt. De ensamkommande ungdomarna har inte varit vana vid att självständigt leva upp till de religiösa kraven. För dem, liksom för kvinnor, är möjligheten att vid ett återvändande kunna anpassa sig till Afghanistans islamiska samhälle närmast obefintlig. Förutsättningarna finns inte, och man avslöjas obönhörligt även om man försöker. 

Studier visar att barn och ungdomar som kommit utan vårdnadshavare integreras bättre än de som kommit med sina föräldrar. Det är samtidigt en naturlig del i vuxenblivandet och utvecklandet av en självständig identitet. Integreringen, ofta som del i svenska familjer och nätverk, innebär anpassning till och accepterande av svenska förhållanden, värderingar och levnadsvanor. Genom skola och utbildning har man nåtts av ny information och ett liv utifrån andra värderingar, där demokrati och jämställdhet, liksom kritiskt tänkande, varit hörnstenar. Nya kunskaper och värderingar har för många lett vidare till ett aktivt ifrågasättande av den egna och andra religioner. 

De som övergivit religionen har tagit åt sig sekulära värderingar, som jämställdhet mellan könen, alla människors lika värde, yttrandefrihet, mänskliga rättigheter liksom de vetenskapliga bevisen för jordens och människans uppkomst (evolutionen). Det har ofta varit en mödosam väg men det har format ens identitet – i strid med islamisternas värderingar. Den som under de formbara ungdomsåren tillägnat sig en självständig identitet kan inte förväntas svika den vid ett återvändande, om det ens är möjligt.

Som ateist blir det motbjudande att ens försöka följa de muslimska sedvänjorna. Utan att närmare reflektera över det äter man vad man blir bjuden, dricker alkohol, röker, umgås obehindrat med det andra könet, har utomäktenskapliga sexuella relationer, klär sig som man vill, tatuerar sig om man har lust, dansar, spelar teater och musicerar – allt på samma sätt som en vanlig svenskfödd ungdom. Man undviker medvetet uttryck som har med gud eller Allah att göra, t.ex. hälsningsfraser.

Många har motbjudande minnen från det land de kom ifrån (Pakistan, Afghanistan, Iran). De bär aldrig afghanska kläder, äter hellre svensk mat än afghansk, lyssnar på musik från väst, talar helst svenska. 

En ung person som återkommer från många år i väst är redan från början iakttagen och på förhand dömd. Kroppshållningen, blicken, rörelsemönstret, dialekten, bristande kunskaper i dari avslöjar personen som återvändare från väst. De kan inte tillämpa religiösa regler och traditioner på rätt sätt då de flydde som barn, innan de hunnit lära sig dem tillräckligt.

2.       Risker för ateister i Afghanistan före talibanernas övertagande

I liberala kvarter i de stora städerna fanns före talibanregimen möjlighet att leva mera västerländskt. Det gällde ett fåtal och krävde ändå att man gav sken av att följa viktiga muslimska regler, som fredagsbönen. 

Rapporter visar att de flesta afghaner som återvände från väst innan talibanerna tagit över sökte sig till Kabul på grund av bättre möjligheter att leva och verka. Kabul var en stad med stor kulturell blandning där unga människor lockades av den västerländska (urbana) livsstilen. Men den stora inflyttningen till Kabul gjorde att staden alltmer dominerades av landsbygden och islamistiska värderingar.

Utanför de liberala överklasskvarteren rådde även tidigare islamiskt religiöst tänkande oinskränkt. Sharialagar gällde och de flesta förbrytelser hanterades i folkliga shariadomstolar där talibaner ofta hade ett starkt inflytande. Där tillämpades dödsstraff för hädelse och otro, men även för hedersbrott. Den som i ord eller handling avviker från islam löpte stor risk att bli dödad utan rättegång. Falska anklagelser kunde leda till att en person blev lynchad av närvarande civila.

I de områden som talibanerna behärskade utsatte de mullor och andra religiösa ledera för hot och mord om de tolkade koranen på ett sätt som inte stämde med talibanernas. En lokal religiös ledare dödades sedan han hade skött begravningsritualer för döda ’apostater’. De religiösa ledare eller akademiker som uppfattas som liberala har löpt stor risk att avrättas. Flera exempel ges på faktiska avrättningar.

Det syns inte i statistiken från de allmänna domstolarna, men det finns många rapporter om att personer som tillskrivits apostatism (avfälling från islam) har lynchats av civilbefolkningen. Det kan räcka med att ha varit i Europa för att bli betraktad som en otrogen förrädare av familj och lokalsamhälle. Detta har lett till misshandel och även mord.

I EASO:s rapport 2017 påpekas att personer som är ateister, sekulära eller konvertiter måste hålla inne med sin personliga uppfattning och tro, i syfte att skydda sig själva. Oavsett vad deras tro är måste de uppträda som rättroende muslimer och fullfölja de religiösa och traditionella ritualerna. Idag är kraven ännu hårdare.

Exempel fanns redan i rapporten 2017 att hemvändande trakasserats eller t.o.m. dödats. Unga återvändare löpte risk att tvångsrekryteras till beväpnade grupper. Återvändande tycks generellt ha upplevt rädsla för att visa sig i samhället, söka jobb etc. Även afghaner bosatta i andra länder och på tillfälligt besök har utsatts för tortyr, rån eller mord. Att ha bott i ett annat land kallas att vara ’otrogen’ (infidel) och därmed i farozonen.

I en video från talibanerna kallades ”kommunism, sekularism, demokrati och andra satans väst- och icke troende-ideologier” för ”giftiga avvikande övertygelser”.

En person som var aktiv ateist i sociala media utsattes för hot från islamska extremister. När han på universitetet presenterade Darwins evolutionsteori blev han misshandlad av mullor för att vara icke-troende. Lärare på universitetet försvarade stenandet av studenten Fahrkunda, som oriktigt misstänktes för att ha kränkt islam, och man uppmuntrade andra att ingripa på samma sätt.

I en FN-rapport 2019 konstaterades att bara att ha varit i Europa gör en till måltavla för talibanerna. Emigrering har av talibanerna setts som en politisk motståndshandling. Som opponenter kan emigranterna betraktas som apostater, spioner eller främlingar. Tre återvändare har mördats av talibanerna på sådana grunder.

Josef Moradi, uppvuxen i Iran och som så småningom fick uppehållstillstånd i Norge, berättar hur han började tvivla på religionen. Han var rädd att folk skulle kunna läsa hans tankar. Det var bara att fortsätta be och gå till moskén som han alltid hade gjort, och förtränga sin ateism. ”Det går inte att leva där om du har gjort något litet som går emot islams värderingar. Migrationsverket som gav mig avslag ville att jag skulle låtsas vara någon annan.”

För att överleva måste en ateist eller konvertit redan före talibanernas övertagande undvika att göra sin uppfattning känd. Dessutom krävdes att hen följde allt som stipuleras av en muslim (bedja, besöka moské etc.). Idag är kontrollen betydligt hårdare. 

3.       Risker för ateister i talibanernas Afghanistan

Den 15 augusti 2021 tog talibanerna över hela Afghanistan. Information från människorättsaktivister och journalister är svårt att få fram. Vi vet inte tillräckligt mycket om vad som händer i landet. Osäkerheten påpekas bland annat i UNHCR:s rapport februari 2022. Läget är komplicerat och framtiden oviss.  

Möjligheterna att leva “västerländskt” i de stora städerna är borta idag. Talibanregimen har tydligt uttalat att man vill utplåna den påverkan från väst som följde med den utländska närvaron efter 2001.

Att situationen idag är mycket svårare för personer som kan misstänkas avvika från islam framgår av EASO:s rapport från november 2021. Genom de datasystem som den förra regeringen lämnade efter sig och talibanregimen tog över har denna dessutom en långtgående kontroll över en stor del av medborgarna.

Den 30 augusti 2021, två veckor efter att talibanerna intagit hela Afghanistan, publicerades en intervju med talibanernas talesperson Zabihulla Mujahid. Han förklarade att återvändare skulle ställas inför shariadomstol. Människor som lämnat Afghanistan kunde inte ses som tillräckligt goda muslimer. Om han avsåg den som dömts för brott i Europa eller alla återvändare är inte klart, men även den som brutit mot islamska värderingar kan betraktas som brottsling. 

Talibanernas Ministry of Virtues and Vices (Sedlighetsministeriet) har tagit fram en handbok om hur man ska leva som rättrogen. Den omfattar bland annat stränga regler om sexualitet. Här finns också regler om klädsel. Män måste bära skägg och får inte ansa det. Det är förbjudet att hjälpa eller bli vän med otrogna. För att folket ska förmås att följa det levnadssätt som talibanerna ålagt det finns flera åtgärdsstadier: information, tillrättavisningar, verbalt hot men också fysiskt hot. Om detta inte medför förändring ska hen rapporteras till ledningen.

Det rapporteras att familjemedlemmar och grannar, som tidigare accepterat t.ex. en homosexuell, nu tar avstånd från personen och till och mer anger den, för att skydda sig själva mot talibanernas misstankar. Även om sådana rapporter beträffande apostater och andra västerniserade ännu inte nått Sverige finns det anledning att misstänka att detta händer även dem.

Enligt EASO-rapporten november 2021 är risken hög för att någon som ses som apostat kommer att utsättas för förföljelse.

Den Islamska Staten Khorasan (IS-Kh, den afghanska grenen av IS) fokuserar på dem som de anser “underminera islam”. Deras syn på apostatism är snarast ännu hårdare än talibanernas. De har dessutom en mycket negativ inställning till shiamuslimer, i praktiken till hazarerna, som de under många år utsatt för riktade angrepp. Det finns rapporter om IS-Kh:s ökande aktiviteter i delar av Afghanistan. 

Sökord: Aktuellt, Om religion, Om Afghanistan

Källor

Afghanistan country focus. Country of origin information report, EASO, January 2022. https://coi.euaa.europa.eu/administration/easo/PLib/2022_01_EASO_COI_Report_Afghanistan_Country_focus.pdf   

Afghanistan: Taliban ’Vice’ Handbook Abusive. Hrw.org 2021-10-29   https://www.hrw.org/news/2021/10/29/afghanistan-taliban-vice-handbook-abusive

Country Guidance: Afghanistan. Common analysis and guidance note. EASO, November 2021. https://euaa.europa.eu/country-guidance-afghanistan-2021

Country Policy and Information Note Afghanistan: Security situation (version 1.0). Home office, Storbritannien 2022-02-01 https://www.gov.uk/government/publications/afghanistan-country-policy-and-information-notes/country-policy-and-information-note-security-situation-afghanistan-february-2022-accessible

Guidance notes on the international protection needs of the people fleeing Afghanistan. UNHCR februari 2022 https://www.refworld.org/docid/61d851cd4.html

Individuals targeted under societal and legal norms. Country of origin information report: Afghanistan. EASO december 2017 https://coi.euaa.europa.eu/administration/easo/PLib/Afghanistan_targeting_society.pdf

Meet Josef Moradi, the Afghan atheist who fled to Norway to find freedom. Humanists international 2021-07-05 https://humanists.international/blog/meet-josef-moradi-the-afghan-atheist-who-fled-to-norway-to-find-freedom/

New evidence that biometric data systems imperil Afghans  Human rights watch 30.3.2022 https://www.hrw.org/news/2022/03/30/new-evidence-biometric-data-systems-imperil-afghans  

Stattin J. Från muslim i Afghanistan till ateist i Sverige. I: Den onödiga flyktingkrisen. Migra 2021. https://onodigaflyktingkrisen.se/2021/03/25/fran-muslim-i-afghanistan-till-ateist-i-sverige/    

Jadoon A, Sayed A, Mines A. The Islamic State threat in Taliban Afghanistan: Tracing the resurgence of Islamic State Khorasan. CTC Sentinel jan 2022;15(1).  https://ctc.usma.edu/the-islamic-state-threat-in-taliban-afghanistan-tracing-the-resurgence-of-islamic-state-khorasan/