Märkligheter från Migrationsverket 2

feb 21, 2022

Ill. Mattias Elftorp

Berättelse nr 43.

Identitetsbegreppet – en logisk kullerbytta!

E, övertygad ateist som i desperation brände en koran, filmade och publicerade på youtube, fick riskerna med sitt agerande bortförklarat med hänvisning till att hans åberopade identitet inte var bevisad. Filmen var känd i Afghanistan. Att tusentals människor sett filmen, sett E och visste vem han var spelade ingen roll. Han hade inte bevisat sin identitet i Sverige!

Handläggares misstag leder till avslag

En nära anförvant till den berömde hazarledaren Abdul Ali Mazari söker asyl. Mazaris aktualitet framgår av att IS även 25 år efter hans död går till attack vid en minnesceremoni med ett trettiotal döda som offer. Handläggaren känner inte till Mazari och håller heller inte isär de historiskt välkända skeendena under 1980- och 1990-talen. Genom att själv blanda ihop vad som hänt anser han sig ha bevis för att den asylsökande inte är trovärdig. Ett återvändande skulle innebära ett direkt dödshot för den asylsökande, inte bara från Mazaris gamla motståndare utan även från nya ledare inom hazargruppen, som inte vill se återvändande av Mazaris familj. Domstolen, som skall fungera som garant för säkerheten, använder migrationsverkets utredning som grund för sitt avslag, utan att reda ut misstagen.

Domstolen accepterar utredarens okunskap

En asylsökandes far och farbror har tjänstgjort som jurister under den kommunistiska regimen och därefter samarbetat med FN. Fadern har mördats och familjen har flytt till Pakistan. Den asylsökande får sin ansökan avslagen med motiveringar som visar att utredaren inte kan hålla isär händelser under den kommunistiska perioden och under tiden då FN finns närvarande i landet. Hotbrev från talibanerna avfärdas som av ”enkel beskaffenhet”, trots att det stämmer väl med den asylsökandes berättelse och situation. Domstolen tar migrationsverkets beskrivning, som inte stämmer med landinformation och väl kända fakta, som grund för avslag.

Migrationsverket fick göra om utredningen

En asylsökande ungdom, som sannolikt på felaktiga grunder nekats fortsatt uppehållstillstånd enligt nya gymnasielagen, aktualiserar genom ett nytt verkställighetshinder ett tidigare verkställighetshinder om asyl pga. ateism. Handläggaren använder ett avslagsbeslut som gäller en annan person och hyfsar till det så det skall passa. Eftersom handläggaren brister i uppmärksamhet blir rester av det tidigare beslutet kvar. De rent formella bristerna, som både som företeelse och i sak är allvarliga, understryks i överklagandet vilket gör att domstolen beslutar om att ny prövning skall omföras av migrationsverket.

Medveten omtolkning av lämnad berättelse

I ett asylärende där en ungdom åberopar såväl sexuell läggning och ateism som asylskäl ber han mig läsa beslutet för att få hjälp med att förstå vad han inte kunnat tydliggöra. Efter att även ha gått igenom ärendeprotokollen finner jag allt det jag saknat i beslutet. En personlig, detaljerad, eftertänksam berättelse med inre upplevelser och funderingar kring konsekvenserna av de stora beslut han till sist tagit till när han helt öppet står för den personlighet och den övertygelse han vet sig ha. Beslutet kan ses som en mycket subjektiv bedömning, där det vetenskapliga stödet som finns att tillgå är oanvänt. Med de diskrepanser som finns mellan beslut och protokoll är det svårt att inte se det som en medveten ansträngning att hitta underlag för avslag.

Sökord Berättelser, Rättssäkerhet-berättelser

Se även #Rättssäkert Migrationsverket domstolarna

Facebook Den onödiga flyktingkrisen