Regeringen måste agera för rättssäkra asylprocesser för hbtqi-personer

feb 10, 2022

Aktuellt 2022

Författare: Aino Gröndahl, asylrättsjurist på RFSL

Sveriges hantering av hbtqi-personer som söker asyl är under all kritik. Trots risk för förföljelse får hbtqi-personer ofta avslag och utvisas på felaktiga grunder.

I oktober 2021 lämnade RFSL och glassaktivisterna Ben & Jerry’s över en namninsamling som krävde att dåvarande migrationsminister Morgan Johansson skulle ta ansvar för att hbtqi-personer som söker asyl i Sverige behandlas rättvist och säkert.[1]

Migrationsverket är en hbtqi-strategisk myndighet. Det betyder att de är en del av att uppfylla målen i regeringens hbtqi-handlingsplan. Ändå utvisas personer som söker skydd i Sverige ofta med resonemang om att de borde känna till svensk lagstiftning om rättigheter för hbtqi-personer och att det är en grund för asyl för att vara trovärdiga eller att de borde leva dolt i sitt hemland för att undvika förföljelse. Den som inte känt skam inför sig själv betraktas också i regel som icke trovärdig.

Sådana avslagsmotiveringar strider mot svensk och internationell rätt och även mot Migrationsverkets egna rättsliga ställningstagande. Ändå tillämpas de systematiskt i hbtqi-asylärenden. Det visar RFSL:s rättsutredning som har granskat över 2000 beslut och domar i hbtqi-asylärenden.[2] [3] [4]

I mer än hälften av fallen förekommer krav på att dölja sin sexuella läggning, könsidentitet eller sitt könsuttryck i hemlandet, trots att det varit förbjudet sedan 15 år i svensk rätt. I dessa fall utvisas hbtqi-asylsökande till länder där de straffas med böter, fängelse, tortyrklassade fysiska ‘tester’ och till och med avrättning. 

De heta diskussionerna om en ny migrationslagstiftning är över. Även om det snart stundar val måste regeringen lyfta blicken och göra något åt situationen för dem som söker skydd i Sverige. Att söka asyl är en mänsklig rättighet och för att den rättigheten ska infrias måste asylprocessen vara rättssäker. 

Regeringen måste:

● Tillsätta en oberoende utredning som får i uppdrag att komma med förslag hur rättssäkerheten i asylprocessen för hbtqi-personer kan förbättras. 

● Uppdra åt migrationsmyndigheterna att upprätta en handlingsplan för att förbättra rättssäkerheten för hbtqi-asylsökanden och avsätta budgetmedel för det arbetet.

● Tillse att alla som jobbar med asylsökanden vid myndigheterna får tillräcklig kunskap om hbtqi-frågor och om hbtqi-personer som riskerar förföljelse i sina hemländer.

Sökord: Aktuellt, Bristande rättssäkerhet

Media äger rätt att återge denna text, med angivande av författare och källa.


[1] RFSL och Ben & Jerry’s kräver rättvisa asylutredningar RFSL 2020-10-20   https://www.rfsl.se/aktuellt/rfsl-och-ben-jerrys-kraver-rattvisa-asylutredningar/

[2] Gröndahl, Aino. Avslagsmotiveringar i hbtqi-asylärenden. En rättsutredning av Migrationsverkets, migrationsdomstolarnas och Migrationsöverdomstolens prövning av sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryckRFSL 2020 https://www.rfsl.se/wp-content/uploads/2020/12/Rapport-AVSLAGSMOTIVERINGAR-I-H-BTQI-ASYL%C3%84RENDEN-2020.11.09.pdf

[3] Politidis Palm, Alexandra och Naji, Adnan. Jag vill vara fri. En rättslig granskning av hbtqi-ungdomars asylärenden och nio berättelser om Sverige. RFSL Ungdom 2020 https://rfslungdom.se/wp-content/uploads/2020/12/Jag-vill-vara-fri-1.pdf  

[4] Gröndahl, Aino. Rättssäkerheten i hbtqi-ärenden. I: Den onödiga flyktingkrisen – rättssäkerheten, civilsamhället och flyktingarna 2015 – 2021. Red. Fridell Anter, Karin och Eckerman, Ingrid. Migra förlag 2021. https://onodigaflyktingkrisen.se/2021/03/25/4-6-rattssakerheten-i-hbtqi-arenden/