Ensamkommande barn utan uppehållstillstånd vistas många år i Sverige

dec 29, 2021

Berättelse nr 17

Uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå

“Klaganden har till Migrationsverket gett in en ansökan om uppehållstillstånd för studier på gymnasienivå. Eftersom han varken fått ett utvisningsbeslut med uppskjuten verkställighet eller tidigare haft ett uppehållstillstånd enligt 5 kap. 11 § utlänningslagen omfattas han inte av bestämmelsen i 16 e § TUtlL. Det saknas därför förutsättningar att bevilja honom uppehållstillstånd enligt den bestämmelsen. Han kan inte heller beviljas uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå enligt någon annan bestämmelse i TUtlL.”
Från ett domstolsutlåtande på grund av överklagande.

I förslaget till ny migrationslag 2021 föreslås ett tillägg om ”ömmande omständigheter”. En person som bott i Sverige med uppehållstillstånd och fått ”särskild anknytning” till Sverige ska kunna få uppehållstillstånd.

Detta kommer att utesluta många av de ensamkommande som accepterades som barn av Migrationsverket. De fick stanna i Sverige till sin formella myndighetsdag men fick aldrig ens tillfälligt uppehållstillstånd.

Vi hjälpare får höra många konstiga historier. Här är den om Mohammad 16 år.

  • Mot instruktionerna i det rättsliga ställningstagandet skrevs hans ålder upp från 12 till 14 år för att fingeravtryck skulle kunna tas.
  • Mohammad fick avslag på sin asylansökan.
  • Mohammad fick aldrig tillfälligt uppehållstillstånd i väntan på att bli 18 år.
  • I utvisningsbeslutet skrevs aldrig ”förlängd verkställighet” in, vilket gör att han inte omfattas av gamla gymnasielagen.

Mohammad kom till Sverige i september 2015. Då var han 11-12 år. Polisen som ställde de första frågorna tyckte han såg yngre ut, 8-9 år. Migrationsverket trodde på hans egen uppgift och skrev in att han var född 2004.

Vid intervjun på Migrationsverket bad handläggaren att få skriva upp hans ålder till att vara född 2002 för att kunna kolla hans fingeravtryck mot Schengen. Sedan skulle åldern skrivas ner igen. Varken advokaten eller gode mannen hade några invändningar, och därför accepterade Mohammad. Men i beslutet om avslag var den uppskriva åldern kvar. Detta förfarande var mot Migrationsverkets egna regler [1].

I beslutet saknades ”uppskjuten verkställighet” med följd att hans ansökan enligt gymnasielagen inte godkändes. Samtidigt accepterade Migrationsverket att utvisning inte kunde ske då han inte hade ordnat mottagande.

Under asylprocessen hade Röda korset sökt efter hans föräldrar. utan resultat. Detta låg till grund för att han bedömdes sakna ordnat mottagande. Senare angav Migrationsverket att han skulle ha kontakt med sina föräldrar. Hösten 2020 ändrades detta igen, efter att hans nya gode man rest till Afghanistan, sökt efter föräldrarna och genom myndigheternas försorg fått en tazkira som visar att han är född 2004. Migrationsverkets beslutsfattare skrev efter detta han gjort sannolikt att han är minderårig och att inte har familj men att beslutet om den högre åldern inte kan ändras då det fastställts av högre instans.

Mohammad har nu blivit 18 år enligt Migrationsverkets beslut. Dock anser överförmyndaren i Borås att han är 16 år och han har fortfarande en god man. Han går på gymnasiet, skolan anser att han är 16 år.

Mohammad har nu fått meddelande om att utvisningsbeslutet vunnit laga kraft och att utvisning ska verkställas.

Han har inte varit i Afghanistan sedan han var 11-12 år och har inget som helst nätverk där. Svenska är hans huvudspråk. I Sverige är han del av en familj som vill men har nekats att adoptera honom. Att han ska kunna få ett värdigt mottagande och kunna etablera sig i Afghanistan är uteslutet. I stället för en tillgång i Sverige blir han ytterligare en tillspillogiven ungdom i Afghanistan. 

Sökord: Berättelser, Gymnasielagen-berättelser, Åldersbedömningar-berättelser, Rättssäkerhet-berättelser

Berättelse nr. 17.


[1] Rättsligt ställningstagande angående daktning av asylsökande barn för slagning i Eurodac. Migrationsverket 41/2017.