Cirkelbevis undanröjer möjligheten till ny prövning

dec 29, 2021

Berättelse nr 11

En etiopiskt ungdom får sin asylansökan avslagen med hänvisning till att hans uppgifter om förföljelse och utsatthet inte stämmer med landinformationen. Migrationsdomstolen avslår med hänvisning till migrationsverkets utredning.

En enkel kontroll av förhållandena i landet visar att ungdomens berättelse stämmer med landinformationen vilket däremot inte migrationsverkets motivering gör. Utifrån landinformationen kan man dra slutsatsen att situationen för ungdomen vid ett återvändande skulle vara mycket hotfull.

De allvarliga misstagen i den etiopiska ungdomens asylärende lyfts fram i ett verkställighetshinder. I migrationsverkets beslut i ärendet, som sker utan att den asylsökande erbjuds ny prövning, hänvisar handläggaren till att verket inte kan ifrågasätta något som redan behandlats av en högre myndighet. Domstolen avslår med migrationsverkets bedömning som underlag.

Migrationsverket har här utarbetat en praxis som inte har juridiskt stöd, nämligen att ett beslut som vilar på felaktiga premisser inte kan prövas som ny omständighet. Att domstolen bekräftar migrationsverkets bedömning är närmast att se som rättegångsfel och borde föranlett prövningstillstånd från Migrationsöverdomstolen.

Sökord: Berättelser, Rättssäkerhet-berättelser

Berättelse nr. 11.