Nämndemän redogör för brister hos migrationsdomstolarna

nov 23, 2021

Aktuellt

Asylkommissionen vid Linköpings universitet har i ett seminarium lyssnat till nämndemän från migrationsdomstolarna. De deltagande nämndemännen uppgav att migrationsmålen att oftare avgörs enbart på det skriftliga underlaget. Även då muntliga förhandlingar äger rum påverkas kvaliteten av bland annat tidsbrist.

Författarna ifrågasätter antagandet om att tvåpartsprocessen är jämbördig. Slutligen konstaterar de att ”Den faktiska risken för att den asylsökande kan komma att utsättas för skyddsgrundande förföljelse vid ett återvändande diskuteras i liten utsträckning, fastän just detta är den asylrättsliga kärnfrågan.”

Generaldirektören för Migrationsverket, Mikael Ribbenvik, liksom justitie- och migrationsminister Morgan Johansson brukar framhålla att det svenska systemet är ett av de rättssäkraste i Europa, just tack vare domstolsförfarandet som innebär ett överprövande av Migrationsverkets bedömningar.

Migrationsdomstolarnas och nämndemännens roller diskuteras utförligt i den nyutkomna boken Den onödiga flyktingkrisen – rättssäkerheten, civilsamhället och flyktingarna 2015 – 2021, kapitel 4.1 Att göra flyktingar utvisningsbara. Rättsosäkerheten i asylärenden efter 2015

Läs referatet från seminariet:
Uppförsbacken, rättsosäkerheten och nämndepersonerna. Anna Lundberg, Vanna Nordling, Maja Sager, Emma Söderman, Linköpings universitet 2021-11-12.

I Artikel 14 nr 4-2021 finns två långa artiklar om studien.

Media äger rätt att återge denna text, med angivande av författare och källa.

Sökord: Bristande rättssäkerhet

Till Aktuellt