Medicinska åldersbedömningar: Brottmålsdomstolar dömer ut metodik som används i asylmål

nov 23, 2021

Aktuellt

En dömd brottsling har betydligt större möjligheter att få en rättssäker åldersbedömning och omfattas av ”tvivelsmålets fördel” än en tonåring som sökt asyl från krig och konflikt.

Författare: Ingrid Eckerman

Fortfarande skickar Migrationsverket fjortonåringar för medicinsk åldersbedömning hos Rättsmedicinalverket. Sedan 2017 används metoden röntgen av visdomständer plus magnetkameraundersökning (MR) av knäled för åldersbedömning av ensamkommande flyktingungdomar. De flesta som bedömts med denna metod har skrivits upp i ålder till minst 18 år och därför blivit möjliga att utvisa.

I en aktuell dom från Svea hovrätt (B 5984-20) beträffande en brottsdömd åldersuppskriven ungdom hänvisar rätten till den allvarliga kritik som kommit fram mot Rättsmedicinalverkets (RMV) metod för medicinsk åldersbedömning. Regeringens egen utredning [1] lyfts särskilt. Därefter konstaterar hovrätten att den tilltalades egna uppgifter ska betraktas som lika sannolika som RMV:s bedömningsresultat. Detta gör det möjligt att tillämpa ”tvivelsmålets fördel” när det gäller åldersbedömning i brottmål.

Advokat Tomas Fridh uttrycker på Twitter att om denna dom står sig behöver Sverige göra om systemet för medicinska åldersbedömningar i grunden [2]. Han tillägger: ”Även om hovrättens uttalanden inte är direkt bindande för Migrationsdomstolarna, så vore det djupt olyckligt om olika delar av det svenska rättssystemet gör fundamentalt olika värdering av samma bevisning.”

I ett annat brottmål gick tingsrätten emot RMV:s utlåtande då Högsta domstolen fastslagit att man ska välja den bedömning som är mest förmånlig för den misstänkte [3].

Hovrätten över Skåne och Blekinge skriver så här i ytterligare ett brottmål (B 413:20) [4]:

Det framgår vidare av det kompletterade utlåtandet att den aktuella kombinationen av undersökningsresultat (visdomstand i stadie F och slutstadium avseende lårbenets nedre tillväxtzon) bör kunna ses hos personer av manligt kön som är både yngre och äldre än 18 år. Slutsatsen i utlåtandet är att AA enligt undersökningsresultaten i juli 2017 kan ha varit såväl något över som något under 18 år. Carl Johan Wingren har i hovrätten förklarat att ”något” i detta fall kan röra sig om ”ett par år” och att AA enligt undersökningen således kan ha varit såväl 16 som 20 år. Den närmare analys av det ursprungliga undersökningsmaterialet som Rättsmedicinalverket gjort inför det kompletterande utlåtandet ger alltså vid handen att bedömningen som gjordes i juli 2017 brast i tillförlitlighet.

Detta står i stark kontrast mot Migrationsverkets tolkning av metoden, som i de allra flesta fall bekräftas av migrationsdomstolarna. I direkt strid mot gällande EU-direktiv om att göra en samlad bedömning avfärdar Migrationsverket och migrationsdomstolarna all annan bevisning än den medicinska. Såvitt känt har en migrationsdomstol bara i två fall gått emot Migrationsverkets bedömning [5].  

Carl Johan Wingren, som vittnade i rättegången ovan, är specialistläkare i rättsmedicin och forskare vid Lunds universitet. Han är metodansvarig för medicinska åldersbedömningar vid RMV och har hävdat att ”det går mycket väl att få en uppfattning om sannolikheten för att någon är över eller under 18 år med hjälp av dessa studier” [6]. Dock har den granskningskommitté som migrations- och justitieminister Morgan Johansson tillsatt funnit att det helt saknas vetenskapligt underlag för metoden [7].

Statens medicinskt etiska råd (SMER) gav år 2016 anvisningar om hur medicinska åldersbedömningar ska gå till [8]. Speciellt framhåller man att osäkerheter och felmarginaler måste framgå av underlaget, och att hänsyn till dessa måste tas vid den slutliga åldersbedömningen.

Det finns ingen metod för medicinsk åldersbedömning som ger en exakt ålder, eftersom den biologiska åldern varierar från individ till individ. Migrationsverket ska göra individuella bedömningar. I stället har man utgått från populationen, i allmänhet utan att ta hänsyn till övrig bevisning: ”På populationsnivå är det mer troligt att du är 18 år än den ålder du uppgav.” Den studie som 2018 genomfördes med MR knä på barn med känd ålder visade att om en pojke har sluten knäled så har han fyllt 15 år – men man vet inte när han fyllde 15, nyligen eller för många år sedan [9]. Att då inte göra en individuell och seriös sammanvägning av olika bevis måste anses som brott mot rättssäkerheten.

Det finns många exempel på hur annan bevisning avfärdas. Så här skriver Migrationsverket i ett asylmål där en överläkare i psykiatri uttalat sitt stöd för personens egen ålderangivelse efter att ha träffat honom ett flertal gånger:

”Som överläkare i psykiatri har man ingen utbildning i att bedöma personers ålder utifrån beteende. Hennes utsaga är en personlig uppfattning. Underlaget ger ett visst stöd till dina uppgifter men är inte vid en separat bedömning tillräckligt för att du ska anses ha gjort din underårighet sannolik.”

Migrationsdomstolen godtog Migrationsverkets beslut att skriva upp personens ålder med två år med stöd av den medicinska åldersbedömningen.

Sökord: Om åldersbedömningar 

Till Aktuellt

Media äger rätt att återge denna text, med angivande av författare och källa.

Bokens kapitel om åldersbedömningar

4.2 Åldersbedömningar och rättssäkerhet

4.2.1 Medicinska åldersbedömningar av ensamkommande asylsökande

4.2.2 Migrationsverkets handläggare vet bättre än erkända experter

Javid – hur gammal är han egentligen?

Mehdi – förväxlades knäbilderna?

Artiklar på hemsidan

De medicinska åldersbedömningarna – hur kunde det gå så snett?

Medicinska åldersbedömningar: Ny information sedan 2018

Referenser

[1] Granskning av Rättsmedicinalverkets metod för medicinsk åldersbedömning i asylprocessen. SOU 2021:84  https://www.regeringen.se/4a9f72/contentassets/62e7f63f10d2470b9742effabb470e09/granskning-av-rattsmedicinalverkets-metod-for-medicinsk-aldersbedomning-i-asylprocessen-sou-202184-med-omslag.pdf

[2] Om denna dom står sig … Tomas Fridh, Twitter 2021-11-14 https://twitter.com/T_W_Fridh/status/1459896157577089027

[3] Ännu en domstol går emot RMV:s åldersbedömning. Negra Efendic, SvD 2018-11-30  https://www.svd.se/annu-en-domstol-gar-emot-rmvs-aldersbedomning

[4] Case nº B 413-20 of Hovrätten över Skåne och Blekinge, April 16, 2020 https://se.vlex.com/vid/863349696

[5] Första fallet i domstol   https://www.svd.se/forsta-fallet-i-domstol–rmvs-bedomning-sagas

[6] Åldersbedömning fortsätter trots felräkning. NSD 2018-04-06  https://nsd.se/nyheter/aldersbedomning-fortsatter-trots-felrakning-nm4804674.aspx

[7] Utredare efterlyser tydligare underlag för åldersbedömning. Läkartidningen 2021-10-29  https://lakartidningen.se/aktuellt/nyheter/2021/10/utredare-efterlyser-tydligare-underlag-for-aldersbedomning/

[8] Medicinska åldersbedömningar i asylprocessen – etiska aspekter. SMER 2016-10-20 https://smer.se/wp-content/uploads/2018/12/Uttalande-2016.pdf

[9] Om magnetkamera vid bedömning av ålder. Socialstyrelsen maj 2018 https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2018-5-21.pdf