Bilaga A. Tabellbilaga till kapitel 2.2

mar 27, 2021

Nedanstående tabeller bygger främst på siffror som Migrationsverket redovisat i sina årsberättelser eller som svar på direkta frågor. Vissa siffror har räknats fram utifrån tillgänglig information.

Författare: Karin Fridell Anter. Manus juli 2021.

Siffrorna i olika källor stämmer inte helt med varandra. Det kan bland annat bero på att vissa asylansökningar har dragits tillbaka eller att den sökande har överförts till ett annat land.

Några av tabellerna visar endast beslut som fattats av Migrationsverket medan andra visar lagakraftvunna beslut efter eventuella överklaganden. Några tabeller avser dem som sökte asyl under 2015, medan andra även inkluderar även dem som sökte asyl innan den tillfälliga lagen trädde i kraft 20 juli 2016.

Tabell 1 visar det totala antalet asylsökande från olika länder under 2015 [26] samt hur många som fått lagakraftvunna uppehållstånd (UT) [22].

Tabell 2 visar var i asylprocessen uppehålls­tillstånden gavs för syrier och eritreaner (som hade presumtion) och för afghanska medborgare [26, 22].

Tabell 3 visar en grov beräkning av hur länge olika nationaliteter fick vänta på Migrationsverkets beslut [26 – 31].

Tabell 4 visar fördelningen på olika typer av uppehållstillstånd för syrier, afghaner och samtliga som sökte asyl 2015. Samtliga lagakraftvunna beslut innefattas, oavsett i vilken instans de fattats [26, 22].

Tabell 5 visar beslut i första instans (Migrationsverket) för personer som registrerades som ensamkommande afghanska barn när de sökte asyl 1 januari 2015 – 19 juli 2016. Avskrivna och Dublinärenden exkluderade [23].

Tabell 6 visar en uppskattning av asylbesluten för olika kategorier av afghanska medborgare som sökte asyl 2015. Siffrorna är ungefärliga, framräknade av oss med utgångspunkt från tillgängliga källor [22 – 24, 26 – 31].

Tabell 1. Uppehållstillstånd för dem som sökte asyl 2015, beviljade i Migrationsverkets asylprocess, efter överklagande till domstol och genom spårbyte. UT = uppehållstillstånd (tillfälliga och permanenta).

Tabell 2. Uppehållstillstånd (UT) för personer som sökte asyl 2015, beviljade i Migrationsverkets asylprocess (MiV), efter överklagande till domstol och genom spårbyte. Siffrorna avser september 2020, ytterligare ett litet fåtal från 2015 återstår att avgöra.

Tabell 3 a – e. Uppskattning av hur länge de asylsökande från 2015 fick vänta på beslut i första instans (Migrationsverket). Siffrorna utan markering är hämtade från Migrationsverkets sammanställningar. Siffror med markering är uträknade utifrån antagandet att man varje år inom varje nationalitet tog de äldsta fallen först. Tabellen tar inte hänsyn till återtagna ansökningar eller ärenden som avslutats på annat sätt innan beslut fattats.

Tabell 4. Lagakraftvunna beslut för syrier och afghaner samt samtliga som sökte asyl 2015. Uppehållstillstånd (UT) uppdelade på permanenta (PUT) och tillfälliga (TUT). Siffrorna gäller till och med september 2020 och avser alla asylsökande från 2015 utom ett mycket litet fåtal som enligt Migrationsverket fortfarande inte var avgjorda, de som eventuellt ännu ej vunnit laga kraft efter överklagan till domstol samt de som eventuellt ansökt om spårbyte och inte fått besked. Procenttal framräknade av författaren, anger andel av sökande från respektive land.

Tabell 5. Beslut i första instans (Migrationsverket) för personer som registrerades som ensamkommande afghanska barn (BUV) när de sökte asyl 1 januari 2015 – 19 juli 2016. Uppehållstillstånd (UT) uppdelade på permanenta (PUT) och tillfälliga (TUT). Avskrivna och Dublinärenden exkluderade. Procenttal anger andel av samtliga beslut för respektive kategori.

Tabell 6. Beslut i första instans för asylsökande afghanska medborgare som ankom 2015. Omfattar endast beslut hos MiV. Siffror med * är framräknade av mig. Siffror med ** kommer från källa 23 som avser en längre tidsperiod men där jag antar att procentsatsen är densamma. Procenttal anger andel av samtliga beslut för respektive kategori. Tabellens siffror är avrundade och de framräknade procentsatserna är ungefärliga.

Referenser: Se kapitel 2.2.

Sökord: Boken, Siffror

Till Innehåll