4.2.2. Migrationsverkets handläggare vet bättre än erkända experter

mar 25, 2021

Abbas, som tillhör den i Afghanistan utsatta gruppen shiitiska hazarer, kom till Sverige i början av november 2015 och jag blev god man för honom. Han fick avslag på sin asylansökan. Här berättar jag en del av det som blev fel, varför han anses sakna asylskäl.

Författare: Frans Schlyter. Manus juli 2021. Bild: Elisas Palm, Rättsmedicinalverket, presenterar kurvan som senare visar sig vara helt felaktig.

Vid asylutredningen tidigt 2017 krävde Migrationsverket en medicinsk åldersbedömning (MÅB), trots att Abbas fysiska uppenbarelse skvallrade om minderårighet. Vi kände oss tvingade att skriva på.

Abbas kände sig lika gammal som de manliga klasskamraterna i nian. Bara tjejerna kändes äldre.

I Almedalen det året presenterade den ansvarige på Rättsmedicinalverket (RMV) entusiastiskt den nya metoden för medicinsk åldersbedömning. Både knä och visdomstand skulle undersökas för att göra bedömningen än säkrare. Jag talade med en av Migrationsverkets jurister som berättade att det görs en samlad bedömning av alla inlämnade bevis. Jag kände mig mycket lättad. 

Det RMV inte berättade, eller jag inte uppfattade, var att det räckte med att antingen knät eller tanden vuxit färdigt för att Abbas skulle bedömas som över 18 år och vuxen. Det som beskrevs som att det skulle göra bedömningen säkrare förändrades till en ökad risk att bedömas som vuxen.

Så kommer det chockartade utlåtandet från RMV, underskrivet av en rättsläkare: Visdomstanden har inte vuxit färdigt men knät har nått slutstadium. ”Resultatet av de genomförda undersökningarna talar för att den undersökta är över 18 år.”

Inför Migrationsverkets asylbeslut samlades därför utlåtanden in från Abbas lärare i nian och den ungdomspsykiater på Flyktingmedicinskt centrum (FMC) som Abbas gått i samtal hos det senaste året.

Hans lärare och mentor på högstadiet, som jobbat fem år med högstadieelever, träffade honom 20 timmar per vecka. Hon skrev: ”Beteendet är mycket likt det beteende en pedagog kan se hos en högstadieelev som far illa och är i problem av olika slag. … Jag anser utifrån min erfarenhet att detta är typiskt för tonåringar i högstadieåldern, en äldre person skulle bete sig och reagera annorlunda. Det finns en barnslighet över Abbas som ungdomar växer ifrån när de blir myndiga.”

Överläkaren, specialist i psykiatri, leg. psykoterapeut vid FMC, mötte Abbas vid sju tillfällen, en timme varje gång. Hon skriver: ”Ur psykiatrisk synvinkel, dvs. bedömning av ålder utifrån beteende, emotionell mogenhet, och kognitiva förmågor, har jag flera ggr i mina journalanteckningar bedömt att han uppträder och uppför sig åldersadekvat i olika situationer. Jag är ganska övertygad om att det jag möter vid våra samtal är en 16-åring.”

I Migrationsverkets beslut ska göras en ”samlad värdering” av de bevis på underårighet som lämnats in.

Hur avfärdas den erfarna psykiaterns utlåtande? ”Som överläkare i psykiatri har man ingen utbildning i att bedöma personers ålder utifrån beteende. Hennes utsaga är en personlig uppfattning. Underlaget ger ett visst stöd till dina uppgifter men är inte vid en separat bedömning (red:s kursivering) tillräckligt för att du ska anses ha gjort din underårighet sannolik.”

Detta fick överläkaren att upprört påpeka att en stor del av hennes jobb består av att bedöma graden av åldersadekvat beteende.

Hur avfärdas lärarens utlåtande? ”Som lärare har man inte kompetens att bedöma personers ålder utifrån utseende och beteende. Hennes brev är en enskild persons uppfattning. Det som anförs i brevet kan enligt Migrationsverkets bedömning ha andra förklaringar än att du är underårig. Impulsivitet är en personlig egenskap som inte nödvändigtvis är kopplad till ålder. Brevet får därmed anses ha lågt bevisvärde.”

Nu till den medicinska åldersbedömningen som slår ut alla andra bevis i den samlade bedömningen.

Migrationsverket skriver: ”Rättsmedicinalverket utlåtande är att de genomförda undersökningarna talar för att du är 18 år eller äldre. Detta resultat är, utifrån använda metoder och deras säkerhetsnivåer, det steg i sannolikhetsskalan som med dagens tillgängliga teknik tyder starkast av de potentiella utlåtandena för att du är över 18 år.

Ditt offentliga biträde har via inlagan tillfört ärendet fyra debattartiklar från Läkartidningen där läkare ifrågasätter den medicinska åldersbedömningens tillförlitlighet. Migrationsverket konstaterar att det rör sig om två enskilda läkares åsikter om metoden. Ditt offentliga biträde har även tillfört ärendet ett inlägg från Barnläkarföreningens hemsida där man diskuterar att resultaten på de åldersbedömningar som genomförts hittills inte stödjer den vetenskap som fanns vid införandet av medicinsk åldersbedömning. Man framför även att Rättsmedicinalverket inte tillämpar tvivelsmålets fördel utan hellre fäller än friar om inte både knäled och tand uppnått slutstadium. Migrationsverket vidhåller att den bedömning som Rättsmedicinalverket gör är den mest tillförlitliga metoden att säkerställa underårighet med dagens tillgängliga teknik. Vi har som statlig myndighet fått uppdrag av regeringen att använda Rättsmedicinalverkets bedömningar och gör inte avsteg från de direktiven i enskilda ärenden.”

Den rättsläkare som skrev under Abbas utlåtande tog senare helt avstånd från sin underskrift. Att åldersbedömningen då helt saknade rättsverkan tog ingen någon notis om.

Migrationsverket fortsätter: ”Undersökning av både visdomständer och knäled innebär enligt Rättsmedicinalverket att det finns en låg risk att felbedöma ett barn som vuxen. Det är därmed tillräckligt att en av undersökningarna visar slutstadium för att en person ska kunna bli bedömd som 18 år eller äldre. Om de två undersökningarna inte visar samma resultat rör det sig sannolikt om en yngre individ som är något till några år över 18 år. Utifrån denna information finner Migrationsverket att det inte finns något stöd för att ifrågasätta resultatet av den medicinska åldersbedömningen.

Vid en samlad bedömning finner Migrationsverket att du inte förmått göra din födelsetid sannolik. Du har inte heller gjort din underårighet sannolik. Migrationsverket ändrar i samband med detta beslut ditt registrerade födelsedatum från 2001-03-20 till 1999-11-17 så att du vid datum för beslut är vuxen. Ditt ärende prövas därför enligt den ordning som gäller för vuxna.”

RMV:s åldersbedömning av Abbas lämnades för andrahandsbedömning till de tyska röntgenläkare som ligger bakom den nya metoden. De gjorde bedömningen att Abbas knä och tand inte nått slutstadium och att Abbas alltså var under 18 år enligt den matris som RMV tillämpar.

Försök gjordes att få inkalla de anonyma svenska röntgenläkarna till Migrationsdomstolen för att förklara varför deras och metodens upphovsmäns bedömningar skilde sig åt. RMV avslog min ansökan. De tyska röntgenläkare som skapat metoden har berättat i Svenska Dagbladet att det krävs stor erfarenhet för att på ett säkert sätt göra dessa bedömningar. Vilken erfarenhet de svenska extraknäckande röntgenläkarna hade kommer att förbli okänt. När Abbas knän fotograferades med MR-kamera var det en röntgensköterska som arbetade i bussen med magnetkameran. Vem kan garantera att röntgensköterskan inte gjorde resten av arbetet? Ingen kan kontrollera. Det är anmärkningsvärt.

För Hussein, en annan asylsökande, skickades åldersbedömningen också för andrahandsutlåtande. De tyska röntgenläkarna meddelade att bilderna var för suddiga för att kunna bedömas. För de svenska röntgenläkarna hade det inte varit några som helst problem att uttyda bilderna. Husseins gode man är en erfaren barnläkare och bedömde honom som yngre än Abbas. Han förvägrades göra om undersökningen. Hussein kom till Sverige några dagar efter den 25 november 2015 och håller sig nu gömd undan polisen. Flykt vidare till Frankrike förbereds.

Det ställs höga krav på en god man att fatta kloka beslut. Eftersom min tilltro till Rättsmedicinalverkets förmåga att göra korrekta åldersbedömningar var låg, skickades inte andrahandsutlåtandet till RMV med ansökan om en förnyad prövning av knäbilderna innan Migrationsdomstolen skulle avgöra det överklagade målet. Jag tänkte att det skulle räcka med de tyska läkarnas bedömning, eftersom de hittat på själva metoden.

Hur bedömde Migrationsdomstolen andrahandsutlåtandet? ”Av utlåtandet framgår att lårbenets nedre tillväxtzon inte uppnått slutstadium i Abbas fall, vilket ger stöd för att han är underårig. Emellertid framgår det av andrahandsutlåtandet att bedömningen gjorts utifrån bilder från Rättsmedicinalverket. Rättsmedicinalverkets utlåtande om Abbas ålder är daterat den 5 oktober 2017, vilket innebär att röntgenbilderna är minst cirka sex månader gamla. Även om han vid det tillfället var underårig gör utredningen inte det sannolikt att han även nu är under 18 år med hänsyn till röntgenbildernas ålder. Andrahandsutlåtandet från Forodont HB gör därför inte Abbas underårighet sannolik.”

Professorn i statistik Johan Bring kommenterar detta i överklagandet till Migrationsöverdomstolen: ”Enligt mina beräkningar baserat på Ottow 2017 (Eur Radiol (2017) 27:5041–5048) så befinner man sig i genomsnitt i ca 15 månader i stadium IIIc. Så för en slumpmässig individ i stadium IIIc så är det ca 60 % sannolikhet att man är kvar i samma stadium 6 månader senare. Så jag ser ingen grund för MD:s påstående att ’även om han vid det tillfället var underårig gör utredningen inte det sannolikt att han även nu är under 18 år med hänsyn till röntgenbildernas ålder’. Så jag påstår att om man befinner sig i stadium IIIc så är det sannolikt att man är kvar i det stadiet 6 månader senare.”

Sammanfattningsvis: Både Migrationsverket och Migrationsdomstolen baserar sina slutsatser på antaganden och beräkningar som saknar vetenskapligt stöd och i ett flertal fall t.o.m. visat sig vara helt felaktiga.

Vad gäller psykiaterns och lärarens utlåtanden resonerade Migrationsdomstolen på samma sätt som Migrationsverket: ”Det har inte framkommit vilken kompetens läkaren ifråga har när det gäller bedömningar av människors ålder.” … ”Det har inte framkommit att läraren har särskild utbildning i att bedöma ålder.”

Migrationsdomstolen skrev inget om huruvida det finns utbildning i att bedöma ålder vid något lärosäte. Domstolen skrev inget om huruvida röntgenläkarna hade adekvat utbildning och erfarenhet av att bedöma bilder av knän. Domstolen skrev inget om att regeringen krävt att tvivelsmålets fördel ska tillämpas vid den samlade bedömningen. I Migrationsdomstolens egen samlade bedömning glömdes tvivelsmålen helt bort. De digitala bilderna var helt enkelt sex månader för gamla.

Migrationsdomstolen verkar ha varit helt handfallen när det kom till de resonemang och den kritik mot de medicinska åldersbedömningarna som hade framförts i de åberopade artiklarna, till grundläggande sannolikhetslära och till att riktlinjerna vad gäller metoden med de mätmetoder som används bygger på felaktiga beräkningar av riskerna för att barn misstas för vuxna.

Efter Migrationsdomstolens avslag lämnades bilderna på knä och tand in till RMV för en så kallad förnyad prövning. Efter en vecka kom utlåtandet från RMV. RMV:s egna barnradiologer hade analyserat bilderna och ändrade utlåtandet till att Abbas troligen är under 18 år. Hade jag ett halvår tidigare ansökt om förnyad prövning hos RMV hade Migrationsdomstolen beslutat om permanent uppehållstillstånd.

Migrationsdomstolens avslag överklagades till Migrationsöverdomstolen (MÖD). I överklagandet åberopades RMV:s ändrade åldersbedömning, rättsläkarens avståndstagande från underskriften av RMV:s bedömning och ett utlåtande från statistikprofessorn om felaktigheter i Migrationsdomstolens skäl för avslag. Asylrättscentrum bedömde att överklagandet för en gångs skull hade en liten chans att tas upp i MÖD. Överklagandet fick emellertid inte prövningstillstånd.

En 14-sidig ansökan om verkställighetshinder lämnades till Migrationsverket. Förhoppningen var att Abbas efter RMV:s ändrade åldersbedömning skulle få permanent uppehållstillstånd. Någon vecka senare erbjöds möjligheten att få stanna enligt den så kallade nya gymnasielagen. Abbas vågade inte vänta på beslut om verkställighetshinder. Ansökan om verkställighetshinder togs aldrig upp. Det är den senast inkomna ansökan som handläggs.

Abbas kom att sakna asylskäl därför att en handläggare ansåg att en högstadielärare med fem års erfarenhet inte är utbildad för att känna skillnad på en högstadieelev och en gymnasieelev som snart ska studenten, och att en erfaren ungdomspsykiater inte kan bedöma om en ungdom beter sig åldersadekvat.

Han kom att sakna asylskäl därför att Migrationsverket uppfattar sig ha fått regeringens uppdrag att utan minsta tvivel acceptera en åldersbedömning som grundas endast på bilder av ett knä som en anonym röntgenläkare med okänd utbildning och erfarenhet tolkat som färdigvuxet.

Han kom att sakna asylskäl därför att Migrationsdomstolen förutom att inte förstå vetenskaplig text gör egna tolkningar av digitala bilders ålder och drar egna slutsatser som helt saknar vetenskaplig grund.

Abbas kom att sakna asylskäl därför att RMV:s slutliga bedömning att han är under 18 år kom för sent för att kunna ingå i ett beslut om permanent uppehållstillstånd.

Det blev till slut ett tillfälligt uppehållstillstånd enligt nya gymnasielagen och att ständigt som från en papegoja få höra ”saknar asylskäl, saknar asylskäl, ska UT!”

Sökord: Boken, Om åldersbedömningar

Till Innehåll