4.1.1. Pojkar som flytt från sexslaveri

mar 25, 2021

I Afghanistan och Pakistan finns sedan lång tid tillbaka en sedvänja kallad ”bacha bazi”, översatt: ”lek med pojkar” [1-12]. Pojkar och unga män hålls som slavar av rika män som vill att de dansar i kvinnokläder, utnyttjar dem sexuellt och säljer dem till andra. Verksamheten styrs av nätverk som förutom trafficking med barn ägnar sig åt droger, vapenhandel och annan kriminell verksamhet; som kidnappning, utpressning osv. Både poliser och högt uppsatta myndighetspersoner deltar i verksamheten.

Författare: Elisabet Rundqvist. Manus juli 2021. Bild: Ur dokumentären ”Bacha bazi, Una Costumbre Barbarica” [1].

Att ha utsatts för sexuellt utnyttjande som danspojke bör klassas som trafficking, tortyr och stigmatisering. Vid misstänkt tortyr ska Migrationsverket bedriva en tortyrskadeutredning, speciellt när förövaren är en del av statsapparaten såsom guvernör, militär eller polis. Trots detta har vi ännu inte mött något fall där Migrationsverket fullgjort sina skyldigheter mot danspojkar som flytt till Sverige. I stället får de avslag då det inte anses utgöra någon fara att återvända.

Jag har stöttat ett flertal enskilda unga killar som är överlevare efter bacha bazi. I deras ärenden har vi fört fram omfattade informationsmaterial som grund för Migrationsverkets bedömning. Inte i något av besluten har verket ens kommenterat detta material. Helt ensidigt har man i stället använt Lifos Temarapport: Bacha bazi – dansande pojkar i Afghanistan [13]. Rapporten är publicerad i november 2015, alltså under den tid då det största antalet ensamkommande pojkar från Afghanistan anlände till Sverige. Den åberopar en rad källor, men återger inte alltid den fulla styrkan av deras skrivningar. Den del av Lifos rapport som använts mest av Migrationsverket är stycket:

Vanligtvis så ’friges’ pojkarna när de uppnår 19-årsålder. De förväntas då att återuppväcka sin manlighet och att gifta sig. Det kan dock vara svårt att komma över det stigma som det innebär att ha levt som en bacha bereesh [danspojke]. En del av pojkarna blir i stället involverade i prostitution eller söker sig till droger. Åter andra blir i vuxen ålder själva förövare. … I AIHRC:s genomförda studie om bacha bazi framkom att en majoritet av offren är minderåriga pojkar, vanligen mellan 10-18 år. [13 s. 10]

Detta används till att ge avslag. Att den asylsökande som pojke varit utsatt för bacha bazi erkänns i regel av Migrationsverket, men i den framåtsyftande bedömningen anses han inte längre vara i fara för fortsatta övergrepp eftersom han passerat 18 år: ”Initialt kan påpekas att XX numera är över 18 år, vilket talar emot att han skulle utsättas av bacha bazi.” (Citat från avslagsdom i Migrationsdomstolen.)

I den framåtsyftande bedömningen använder Migrationsverket uteslutande det åldersspann som står i första meningen och väljer att bortse från den kompletterande information som ges i Lifos rapport:

Det finns dock även offer som är över 18 år. En majoritet av dem är pojkar som kvarstannat hos sin bacha baz efter att de fyllt 18 år. Knappt hälften av offren i studien visade sig vara analfabeter och de flesta av dem hade ingen möjlighet till skolgång. Knappt 40 procent av barnen befann sig i förövarens tjänst 24 timmar om dygnet medan en fjärdedel av barnen var hos förövaren en timma dagligen [13 sid. 10].

Lifos rapport innehåller också en disclaimer som få beslutsfattare tycks ha noterat:

Sammanställningen gör inte anspråk på att vara uttömmande och bör inte tillmätas exklusivt bevisvärde i samband med avgörandet av ett enskilt ärende. Om en specifik händelse, person eller organisation inte nämns i rapporten innebär inte detta att händelsen inte har ägt rum, eller att personen eller organisationen inte existerar [13 s. 2].

I en rapport [6] på Lifos hemsida konstateras att det fortsatt är i stort sett omöjligt att anmäla och få en rättsprocess kring sexuellt våld mot barn i Afghanistan, vilket kan förmodas vara på samma sätt för en ungdom. Rapporten hänvisar till polisens uppenbara ovilja att alls ta upp sådana fall, och till den utbredda korruptionen som förhindrar tillgången till offentlig rättsskipning. I och med att denna typ av brott är starkt förknippade med skam så föredrar offrens familjer dessutom ofta traditionella, informella rättsprocesser. Trots att afghansk lag förbjuder övergrepp på barn har dessa unga ytterst små möjligheter att använda sig av afghanska myndigheters beskydd om de åter blir utsatta, det finns även stor risk att de utsätts för nya brott och övergrepp om de tvingas återvända.

I många fall tar familjen avstånd från sin son, som ses som oren och därmed en börda för familjen. Han är aldrig mer välkommen tillbaka till släkten och familjen, och det finns stor risk för hedersrelaterat våld från den egna familjen. Utanför familjekretsen bär pojken också ett stigma och är till exempel inte tillåten att gå till moskén eller delta i religionsutövningen. Att få gifta sig är otänkbart.

Kunskapen om bacha bazi finns alltså, men används inte av Migrationsverket. Det som vi i civilsamhället sett i de beslut som producerats av Migrationsverket är:

  • Berättelsen anses trovärdig, men bedöms mer som ”otur” i livet som inte kommer att ha någon större inverkan på framtiden.
  • Berättelsen anses trovärdig, men sökanden är nu över 18 år och kommer inte i fråga för nya övergrepp.
  • Berättelsen anses trovärdig, men utgör inte ett socialt stigma i Afghanistan och anses inte vara grund för hedersrelaterat våld mot ungdomen från sin egen familj eller släkt.
  • Berättelsen anses inte trovärdig eftersom den skiljer sig från den ”mall” som Lifos rapport utgör, därmed undersöks inte händelserna ur ett mer öppet perspektiv.
  • Migrationsverkets förväntning på att sökande ska kunna berätta kronologiskt, konsekvent och sammanhängande om, i vissa fall, åratal av övergrepp kombinerat med PTSD och andra diagnoser.
  • Migrationsverket erkänner inte diskrepansen mellan formell afghansk lag och den praktik samt rättstillämpning som faktiskt finns i samhället.
  • Migrationsverkets totala avsaknad av insikt i att bacha bazi bör klassas som trafficking, tortyr och stigmatisering. Alla tre begreppen föranleder delvis andra utredningar än de som görs, och kan då komma att landa i andra bedömningar.

Migrationsverket och domstolarna väger inte in att många av barnen och ungdomarna har befunnit sig i en situation där de under sina formativa år tillbringat sina liv i en miljö fylld av vapen, droger, kriminella aktiviteter och upprepade övergrepp. Som barn har de berövats möjligheten till skolgång och att lära sig ett yrke. De har hållits långt ifrån det normala samhället och har inte de kontakter med samhället som behövs för att kunna etablera sig och ”återta” ett normalt liv; främst eftersom de aldrig haft ett normalt liv.

Sökord: Boken, Bristande rättssäkerhet

Till Innehåll

Se även

Muhammadi, Muhammad J. Ska vi dansa? Books on Demand 2018.

Muhammadi, Muhammad J. Jag står inte ut men jag slutar aldrig kämpa! Books on Demand 2019.

Författaren beskriver sitt liv som danspojke i Pakistan, och det bemötande han fått från människor och myndigheter i Sverige.

Referenser

1. Bacha Bazi, Una Costumbre Barbárica. Marginalmedia 2017-01-14 www.youtube.com/watch?v=lAx_6mqZxgo

2. Barry Bruton, Annie. Bacha Bazi and Human Rights Violations in Afghanistan: Should the U.S. Military Have Done More to Protect Underage Boys? Kentucky Law Journal 2019;108(1):179-198 uknowledge.uky.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=5470&context=klj

3. U.S. Soldiers Told to Ignore Sexual Abuse by Afghan Allies. New York Times 2015-09-21   www.nytimes.com/2015/09/21/world/asia/us-soldiers-told-to-ignore-afghan-allies-abuse-of-boys.html

4. Taliban use ‘honey trap’ boys to kill Afghan police. Bangkok Post 2016-06-16  www.bangkokpost.com/world/1011661/taliban-use-honey-trap-boys-to-kill-afghan-police

5. Afghanistan launches investigation into reports that their police are sexually abusing children. Business Insider 2018-06-28 www.businessinsider.com/afp-kabul-to-investigate-child-sex-slavery-fuelling-insider-attacks-2016-6?r=US&IR=T

6. Afghanistan: Child Abused Going Unpunished. Institute for War & Peace reporting 2018-04-20 iwpr.net/global-voices/afghanistan-child-abuse-going-unpunished

7. Jones, Samuel V. Ending Bacha Bazi: Boy Sex Slavery and the Responsibility to Protect Doctrine. Ind. Int’l & Comp. L. Rev. 63, 2015;25(1):63-78 journals.iupui.edu/index.php/iiclr/article/view/18587/18585.

8. UNHCR Eligibility Guidelines for Assessing the International Protection Needs of Asylum-Seekers from Afghanistan. UNHCR 2016-04-19, s. 70-71 www.refworld.org/docid/570f96564.html

9. EASO Country of Origin Information Report. Afghanistan individuals targeted under social and legal norms. December 2017 reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Afghanistan_targeting_society.pdf

10. Bacha Bazi Boys. RT Documentary 2019-09-24 www.youtube.com/watch?v=i6eL1js7zTo

11. The secret shame of Afghanistan’s bacha bazi ‘dancing boys’ who are made to dress like little girls, then abused of paedophiles. Daily Mail 2016-01-07 www.dailymail.co.uk/news/article-3384027/Women-children-boys-pleasure-secret-shame-Afghanistan-s-bacha-bazi-dancing-boys-dress-like-little-girls-make-skirts-abused-paedophiles.html

12. Investigation begins into alleged abuse of more than 500 boys in Afghanistan. The Guardian 2020-01-29 www.theguardian.com/global-development/2020/jan/29/investigation-begins-into-alleged-abuse-of-more-than-500-boys-in-afghanistan

13. Temarapport: Bacha bazi – dansande pojkar i Afghanistan (version 1.0). Lifos 2015-11-30 lifos.migrationsverket.se/dokument?documentSummaryId=36331