C. Bilaga till kapitel 4.2.1: Angående jäv i utredningen av metoden för medicinska åldersbedömningar

mar 25, 2021

Justitiedepartementet är den myndighet som ansvarar för verksamheten vid Rättsmedicinalverket (RMV). Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson har tillsatt medlemmarna i den kommitté som ska granska RMV:s metod för medicinska åldersbedömningar. Kritik mot sammansättningen av kommittén har väckts vid ett flertal tillfällen. En privatperson skrev ett brev till Justitiedepartementet, som Riksåklagaren lyder under, angående jäv. Brevet och svaret återges här.

Brev till Justitiedepartementet

Till:                   

Regeringskansliet / Justitiedepartementet

TT

Dagens Nyheter

Svenska Dagbladet

SVT Nyheter

Tv4 Nyheterna

Angående jäv i utredningen ”Utökat kunskapsunderlag om Rättsmedicinalverkets metod för medicinsk åldersbedömning i asylprocessen” (Ju 2020:14)

I egenskap av före detta ombud för ett flertal unga som genomgått medicinsk åldersbedömning i deras asylutredning anmäler jag härmed min starka övertygelse om jäv hos ett flertal personer i utredningen.

Jag önskar därför att Justitiedepartementet omedelbart byter ut nedanstående personer och offentliggör jävsutredning kring dessa individer.

Utredningen skall enligt direktivet bland annat ”granska den metod för medicinsk åldersbedömning i asylprocessen som tillämpas av Rättsmedicinalverket, det aktuella vetenskapliga kunskapsunderlaget för metoden samt hur det vetenskapliga underlaget och myndighetens utlåtanden har utvecklats över tid” [1]. Vidare skall utredaren ”analysera det samlade vetenskapliga kunskapsunderlaget om den aktuella metoden och där så är påkallat föreslå en utveckling av Rättsmedicinalverkets utlåtanden utifrån det nya kunskapsläget.”

De personer i utredningen vi hävdar är jäviga och bör bytas ut är, alla med starka kopplingar till Rättsmedicinalverkets valda metod för medicinska åldersbedömningar,

Maria Eka

Elias Palm

Jonas Bergström

Elizabeth Åhsberg

Ovanstående personer har alla starka kopplingar till den metod Rättsmedicinalverket valde att använda. De har alla mycket att förlora på att metoden anses bristfällig.

Maria Eka – som domare i Migrationsverket har hon suttit domare i över 300 migrationsmål mellan 2016 till 2020. Under perioden 2017 och 2018 bör en stor mängd mål ha haft medicinsk åldersbedömning som ”bevis”. Det gör att hon redan har ansett att metoden är så pass trovärdig att dess utlåtanden har en bevistyngd motsvarande ”sannolikt”. Trots de tidningsartiklar [2], brev och andra dokument som lyft metodens brister.

Elias Palm – avdelningschef Rättsmedicinalverket. Han har varit metodens försvarare och metodansvarig på RMV. Trots en mängd forskares varningar kring metoden fortsätter han att driva metoden. Han har inte visat någon vilja att erkänna metodens brister. I egenskap av expert i den utredning som skall analysera metoden måste det likställas med att låta räven vakta hönshuset.

Jonas Bergström och Elizabeth Åhsberg – Socialstyrelsen. De har båda internt och externt försvarat och medverkat i Socialstyrelsens rapporter kring den valda metoden. Vid kontakter med utomstående experter har de visat en stark ovilja att revidera sin forskning och sina resultat.

Dessa fyra individer är tunga namn i expertgruppen och i utredningen som helhet. Det går inte att bortse från att dessa fyra kommer till utredningen och expertgruppen med starka band till den metod de är satta att utreda och eventuellt kritisera. Det i sig självt skall betecknas jäv.

Men i frågan Elias Palm går det längre än så. Han har, i egenskap av metodansvarig på Rättsmedicinalverket, visat djup ovilja att lyssna på eller ta till sig någon form av kritik angående metoden eller ens lyssnat på metodens upphovspersoner som underströk att metoden inte är redo att använda skarpt än. Det kan liknas med att ett läkemedelsföretag påpekar att en ny medicin inte är redo att användas än men att Läkemedelsverket godkänner produkten i alla fall.

I expertgruppen som helhet finns inte någon individ som har påtalat metodens svagheter. Det kan endast förstås som att Justitiedepartementet inte önskar en opartisk utredning och utvärdering av metoden och de metoder kring medicinsk åldersbedömning som används runt om i världen.

Norrköping 18 oktober 2020

Jimmy Bergkvist

1. Regeringen, Dir 2020:64.

2. Artikelserie i Svenska dagbladet av Negra Efendic

Svar från Justitiedepartementet

Angående jäv i utredningen ”Utökat kunskapsunderlag om Rättsmedicinalverkets metod för medicinsk åldersbedömning i asylprocessen” (Ju 2020:14).

2021-04-15
Ju2021/01594

Hej Jimmy,

Vi har mottagit din skrivelse per e-mail, daterad den 18 oktober 2020, där du, i egenskap av före detta ombud för ett flertal unga som har genomgått medicinsk åldersbedömning i asylärenden, anmäler din starka övertygelse om jäv hos ett flertal personer i ovan nämnda utredning.

I korthet kan sägas att det är regeringen som beslutar direktiv till en utredning, dvs som ger bindande anvisningar som utredningen har att utgå ifrån. Därefter får justitieministern, i det här fallet, i uppdrag att i delegation utse en särskild utredare. Den utsedda utredaren har till stöd i sitt arbete en utredningssekreterare. En utredning kan vidare biträdas bl.a. av experter.

Experterna utses ofta i samråd med utredaren men förordnas av Regeringskansliet. Experterna biträder utredningen i den omfattning som utredaren bestämmer.

Direktiven, Ju 2020:64, som du hänför dig till, går framförallt ut på att utredningen ska redogöra för det vetenskapliga kunskapsunderlaget för den metod för medicinsk åldersbedömning som idag tillämpas av Rättsmedicinalverket inom ramen för asylprocessen och belysa frågan ur ett internationellt perspektiv. Utredaren ska också bl.a. ta fram ett utökat kunskapsunderlag för den aktuella metoden. Syftet med uppdraget är att stärka grunden för med vilken säkerhet det går att uttala sig om sannolikheten för att personer med okänd ålder är över eller under 18 år med hjälp av Rättsmedicinalverkets tillämpade metod. Utredningen ska delredovisa sin granskning av metoden samt det aktuella vetenskapliga kunskapsunderlaget och hur det utvecklats över tid. I delredovisningen ingår även att beskriva frågan ur ett internationellt perspektiv. Uppdraget i den delen ska lämnas i år. Slutredovisning ska ske senast den 31 maj 2024

Mot den bakgrunden, dvs att det enligt utredningens direktiv är Rättsmedicinalverkets nuvarande metod som ytterligare ska analyseras och utvärderas, har experterna Elias Palm, avdelningschef, Rättsmedicinalverket, liksom Jonas Bergström, enhetschef, Socialstyrelsen och Elizabeth Åhsberg, projektledare, Socialstyrelsen, utsetts för att de har god kännedom om metoden och väl grundad kompetens på området. Chefsrådmannen Maria Eka, som är domare i Förvaltningsrätten, har bred erfarenhet både från domstol och andra höga, kvalificerade tjänster i statsförvaltningen. Samtliga personer med koppling till utredningen har förordnats med hänsyn till erfarenhet, skicklighet och kompetens på området med utgångspunkt i direktiven till utredningen. Med hänsyn till detta vidtas inga ytterligare åtgärder från vår sida.

Med vänlig hälsing
Maria Kelt
Departementsråd
Åklagarenheten, Justitiedepartementet

Se också kapitel 4.3.1 och 4.3.2.

Sökord: Boken, Bristande rättssäkerhet, Om åldersbedömningar

Till Innehåll