Medicinska åldersbedömningar: Ny information sedan 2018

mar 22, 2021

Aktuellt

Under 2018 fylldes pressen med kritiskt material om de medicinska åldersbedömningarna. Här är en rekapitulation av vad som hänt sedan dess.

Författare: Ingrid Eckerman. Texten publicerades 31.1.2021 på Stoppa utvisningarna till Afghanistan! Om åldersbedömningar av asylsökande ungdomar 2

Metoden

  • Socialstyrelsens rapport har dragits tillbaka [1]. ”Metoder för radiologisk åldersbedömning. En systematisk översikt,” Socialstyrelsen, 2017-7-4, har förklarats inaktuell då de sammanvägda riskerna för felaktig åldersbedömning var oklart redovisade. Rättsmedicinalverkets (RMV:s) metod för åldersbedömningar bygger helt på denna rapport.
  • Studier visar att RMV:s metod bygger på fel förutsättningar [2] [3] [4]. Socialstyrelsens och RMV:s uppskattning, att knät vanligen mognar först vid 24 års ålder, har i flera studier visat sig helt felaktig.
  • Det finns ingen säker metod att bedöma åldern. SBU har inte hittat evidens för icke-radiologiska metoder [5]. Socialstyrelsen har dömt ut undersökning av visdomständer [6]. Skelettmognad är belagd med stora individuella variationer [7]. Forskare anger att upp till en tredjedel av de underåriga kan ha blivit felbedömda som 18 år eller mer.

Migrationsverket justerar sina dokument

  • Migrationsverket har ändrat i sitt styrdokument [8]. I tidigare styrdokument angavs att “Den nedre tillväxtzonen i lårbenet mognar färdigt hos de flesta mellan 22 och 28 års ålder. … Utifrån populationsnivå är det betydligt mer sannolikt att den undersökta personen är över än under 18 år. Cirka tio procent av barn med en kronologisk ålder nära 18 år, som har en fullmogen tillväxtzon i nedre lårbenet eller visdomstand, kan utifrån dagens kunskapsläge komma att felbedömas. Denna slutsats indikerar att den sökande är över 18 år och ger inte stöd för den sökandes uppgift om att han eller hon är underårig”. I oktober 2018 förkortades texten i styrdokumentet till “Denna slutsats ger inte stöd för den sökandes uppgifter om att han eller hon är underårig”.
  • Migrationsverkets handläggare har ändrat skrivelsen i besluten. Tidigare talade man om att 10 % av de undersökta kunde bli feldömda om knät eller visdomstanden var fullmogen. Nu säger man knät och visdomstanden [9].
  • Migrationsverket har ändrat i det rättsliga ställningstagandet om åldersbedömningar [10]. Nu betonar man att en samlad bedömning ska göras i varje enskilt ärende. ”Varje bevis ska värderas för sig med motivering till den bedömning som görs, för att sedan ingå i den sammantagna bedömningen.”

RMV och domstolarna

  • RMV står inte under någon tillsyn [11] [12]. Kompetensen hos de anonyma granskande läkarna och tandläkarna är okänd. Det finns ingen journalföring. I åtminstone ett fall finns starka misstankar på sammanblandade bilder.
  • Domstolarna brukar sällan bemöta den vetenskapliga kritiken [13]. Ofta används en och samma text där man i ett cirkelresonemang hänvisar till RMV:s metodbeskrivning.
  • En domare har i några fall dömt emot Migrationsverkets åldersbedömningar [14]. Motiveringen var att den medicinska åldersbedömningen inte ensam kan vara avgörande i åldersfrågan.
  • Rättssäkerheten kräver att tvivelsmålets fördel tillämpas på samma sätt som i brottsmål.

Sökord: Om åldersbedömningar

Till Aktuellt

Referenser

[1] Förtydligande om rapporten Metoder för radiologisk åldersbedömning (2016). Socialstyrelsen 2018-11-19.  https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/kunskapsstod/2016-7-4-fortydligande.pdf

[2] Tamsen, Fredrik RMV och Socialstyrelsen ger regeringen vilseledande information Läkartidningen 2019 05 05 https://lakartidningen.se/Opinion/Debatt/2019/04/RMV-och-Socialstyrelsen-ger-regeringen-vilseledande-information/

[3] Tamsen, Fredrik Svar om åldersbedömningar väcker frågor om statistik. Läkartidningen 2019 04 09. https://lakartidningen.se/Opinion/Debatt/2019/04/Svar-om-aldersbedomningar-vacker-fragor-om-statistik/

[4] Fredrik Tamsen belönas med etikpris. Dagens Medicin 2019 10 10 https://www.dagensmedicin.se/alla-nyheter/utmarkelser/fredrik-tamsen-belonas-med-etikpris/

[5] Åldersbedömning med icke-radiologiska bedömningsmetoder. SBU 2016 https://www.sbu.se/contentassets/d3aa8b5432e549a8be69362f0e2ae23d/aldersbedomning-med-icke-radiologiska-bedomningsmetoder_ut201607.pdf

[6] Metoder för radiologisk åldersbedömning. En systematisk översikt. Socialstyrelsen 2017-7-4, 2016. Läst 16.1.2021. https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/kunskapsstod/2016-7-4.pdf

[7] I Axelsson. Åldersbedömningar utan jämförelsematerial är fusk. Dagens Medicin 21.12.2018.   https://www.dagensmedicin.se/opinion/debatt/aldersbedomningar-utan-jamforelsematerial-ar-fusk/

[8] Efendic, Negra. Ny förvirring när uppgifter stryks. SvD 17.10.2018. https://www.svd.se/ny-forvirring-nar-uppgifter-om-aldersbedomning-stryks

[9] Efendic, Negra. Förvirring när uppgifter om åldersbedömning stryks. Svenska Dagbladet 17.10.2018. Läst 2019 06 29.

[10] Rättsligt ställningstagande angående åldersbedömning. Migrationsverket SR 20/2018. 1.6.2018.

[11] Eckerman, Ingrid. Ingen har ansvar för patientsäkerheten vid medicinska åldersbedömningar. Stoppa utvisningarna till Afghanistan! 2018 02 28. https://stoppautvisningarna.blogspot.com/2018/02/ingen-har-ansvar-for-patientsakerheten.html

[12] Eckerman, Ingrid. Sökes: “Agent med rätt att granska RMV”. Läkartidningen 2018 12 20 s 115. https://lakartidningen.se/Opinion/Debatt/2018/12/Sokes-Agent-med-ratt-att-granska-RMV/

[13] Johansson, Emil. Age Assessment of Unaccompanied Minors in Sweden and the Rights of Children. Master of Laws, graduate thesis. Lunds universitet JUEM02, 2019. http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=8977100&fileOId=8981512

[14] Efendic, Negra. Unik dom – utlåtande om asylsökandes ålder sågas. Svenska Dagbladet 23.10.2018. https://www.svd.se/forsta-fallet-i-domstol–rmvs-bedomning-sagas