6.3.1. Etikkommissionen i Sverige

mar 22, 2021

Om Etikkommissionen | Etikkommissionen i Sverige

Etikkommissionen i Sverige bildades 2010 och är ett politiskt och religiöst obundet nätverk för mänskliga rättigheter i asylprocessen. Etikkommissionen är medlem i FARR.
Syftet med Etikkommissionen i Sverige är att
– verka för att mänskliga rättigheter tillämpas för asylsökande och papperslösa i behov av skydd
– upplysa allmänheten och vittna om den förda flyktingpolitiken samt väcka debatt om situationen för de skyddsbehövande genom media, via nätet samt genom möten och kulturaktiviteter
– agera för att engagera medborgarrättsvittnen i asylprocessen och bistå enskilda asylsökande
– bidra till att synen på människor i behov av skydd blir generös och human; försvara rätten till asyl och bidra till att den upprätthålls.

Författare: Solveig Freudenthal. Manus juli 2021.

Etikkommissionen i Sverige har arrangerat ett stort antal offentliga möten i syfte att väcka debatt och informera om vad som sker i Sverige, om den rättsosäkerhet som råder och hur mänskliga rättigheter inte beaktas. Dessa möten har ofta ägt rum på ABF i Stockholm där läkare, advokater, forskare och författare med flera har informerat och vittnat om den förda flyktingpolitiken och konsekvenserna av densamma. Flera rapporter [1] har sammanställts genom åren gällande Sveriges asylpolitik och bristen på rättssäkerhet, bland annat:

  • Barnen utan röst 2012 [2]
  • Dom har tagit mitt liv men inte dödat mig. En rapport om våldtagna kvinnor på flykt som fått avslag på ansökan om asyl och skydd i Sverige 2014. [3]
  • En stulen barndom – rapport om hur svensk asylpolitik krossar familjer och sviker barns mänskliga rättigheter 2018. I samarbete med två forskare vid Södertörns högskola. [4]

När asylpolitiken hårdnade i Sverige och hela Europa 2015 var Etikkommissionen en av de organisationer som startade Folkkampanjen för Asylrätt [5].

Många av Etikkommissionens medlemmar arbetar med enskilda ärenden såväl i Stockholm som runt om i landet. Ett stort antal människor gör ett hängivet arbete för att stödja och bistå asylsökande och papperslösa, vuxna och barn med uppgivenhetssyndrom samt barn med svåra funktionshinder för att de skall få sina mänskliga rättigheter tillgodosedda och en rättvis och human behandling i kampen att få uppehållstillstånd i Sverige. Flera medlemmar har arbetat som volontärer på Läkare i Världens psykosociala mottagning i Stockholm som också erbjuder juridisk rådgivning med fokus på asyl och migrationsrätt för personer som är papperslösa (se kapitel 6.3.2).   

Etikkommissionens yttrande i mars 2016 över lagrådsremissen Begränsning av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige avslutades med orden [6]: ”Det nya lagförslaget måste beskrivas som djupt inhumant, upprörande och cyniskt. Hur mycket lidande krävs för att få stanna i Sverige för den som flytt ett helvete i ett förtvivlat hopp om ett värdigt liv i vårt land? Etikkommissionen anser att förslaget bör dras tillbaka i sin helhet och omarbetas i grunden”.

2019 samlade Etikkommissionen ett antal läkare, psykiatriker, psykologer, jurister och volontärer för att gemensamt skriva en rapport [7] med syftet att med konkreta exempel på humanitära nödsituationer visa på behovet av att återinföra humanitära skäl i asyllagstiftningen och dess praxis. Rapporten visade på utsatta grupper där humanitära skäl för asyl är särskilt starka såsom för barn med grava funktionsnedsättningar, barn och unga med uppgivenhetssyndrom, svårt sjuka personer i vars hemländer adekvat vård inte är tillgänglig samt unga ensamkommande. Rapporten överlämnades till den parlamentariska kommittén för utredning av den framtida svenska migrationspolitiken (Ju2019:01) och där betonades även att Etikkommissionen särskilt välkomnat januariavtalets punkt 67: ”Partierna är överens om att driva en ny humanitär skyddsgrund i den parlamentariska kommittén”.

2020 medverkade Etikkommissionen till utgivningen av debattboken Om dessa vore svenska barn … [8] av läkaren Elisabeth Hultcrantz. Boken består av cirka 15 olika berättelser med utgångspunkt i flyktingärenden som av olika anledningar initialt har nekats uppehållstillstånd i landet. Genom dessa vill författaren peka på olika aspekter i själva asylprocessen, att det blivit avslag för att man helt enkelt vetat för lite om familjens bakgrund och därför inte trott på deras historia. Boken föranleddes av att media hösten 2019 uppmärksammade två unga vuxna för att de som barn tvingats spela apatiska. Elisabeth Hultcrantz skrev ned några av de barns historia som hon själv varit engagerad i. Syftet var att ge röst åt det stora antal unga människor som levt med uppgivenhetssyndrom i flera år och som idag helst vill glömma ett svårt förflutet och inte orkar att ånyo bli misstänkliggjorda.  

Boken presenterades på ett seminarium i samband med Etikkommissionens årsmöte 2020. Då hölls också ett föredrag av fil.dr. Louise Dane, med rubriken Betydelsen av principen om barnets bästa i migrationsärenden. Lagen och tillämpningen och allt som krockar.

Sökord: Boken, Civilsamhället, Barn

Till Innehåll

Referenser

1. Rapporter. Etikkommissionen i Sverige etikkommissionenisverige.se/

2. Barnen utan röst. Etikkommissionen i Sverige 2012 etikkommissionenisverige.se/barnen-utan-rost/

3. Dom har tagit mitt liv men inte dödat mig. Etikkommissionen i Sverige 2014 etikkommissionenisverige.se/kvinnorapporten/

4. Gulger, Amanda; Sikström, Josefin. En stulen barndom. Rapport om hur svensk asylpolitik krossar familjer och sviker barns mänskliga rättigheter. Etikkommissionen i Sverige 2018 etikkommissionenisverige.se/en-stulen-barndom-barnrattsrapport-2018/

5. Folkkampanjen för asylrätt www.folkkampanjforasylratt.se/

6. Etikkommissionens yttrande över lagrådsremissen ”Begränsningar av möjligheterna att få uppehållstillstånd i Sverige” 2016  etikkommissionenisverige.se/yttrande-over-lagradsremissen-begransningar-av-mojligheterna-att-fa-uppehallstillstand-i-sverige/

7. ”Partierna är överens om att driva en ny humanitär skyddsgrund i den parlamentariska kommittén”. Etikkommissionen 2019 etikkommissionenisverige.se/partierna-ar-overens-om-att-driva-en-ny-humanitar-skyddsgrund-i-den-parlamentariska-kommitten/

8. Hultcrantz, Elisabeth. Om dessa vore svenska barn … Vulkan 2020. 171 s. ISBN 9789189219526  https://www.vulkanmedia.se/om-dessa-vore-svenska-barn/