6.1. Civilsamhället kämpar för flyktingarna

mar 22, 2021

Har man lärt känna människor, sett först deras lycka att ha hamnat i ett lugnt land, därefter erfarit deras desperation när de fått klart för sig att de inte ska få stanna, så kan man inte bara överge dem. Det går helt enkelt inte. Vi är inte mer än människor.

Författare: Ingrid Eckerman. Manus juli 2021.

Alla blev omhändertagna

Det blev aldrig någon flyktingkris 2015. Ingen behövde bo i tält, alla fick kläder och mat. Volontärer ordnade sovplatser och lyssnade. ”Jag gick in i mina nyanländas verklighet, så främmande från min; tiden före flykten i krig, med tortyr, våld och ibland svält”.

Barn och ungdomar fick familje- och hvb-hem. De började skolan, fick läxhjälp, fotbollslag och körer. Familjer fick leksaker och möbler. Studiecirklar och språkkaféer uppstod. Arbetsgivare gav jobb. Staten gav civilsamhället pengar som stöd för integrationsarbetet.

Människorättsorganisationer och asylgrupper har engagerat sig i flyktingar i många årtionden. Med början 2015, då flyktingströmmar av oanade mått nådde Sverige, har antalet människor som aktivt engagerat sig i flyktingar ökat kraftigt. Mest synligt var det hösten 2015, då civilpersoner var de första som mötte flyktingarna på de större städernas centralstationer.

Civilsamhällets stora insatser beskrivs av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) i en rapport 2016 [1]. Nära hälften av kommunerna samverkade med civilsamhället under 2015 när det gällde nyanlända. De civila aktörerna hade god tillgänglighet och anpassningsförmåga. Lena Nyberg, generaldirektör på MUCF, säger i tidningen Hem & hyra [2]: ”När krisen blev mer påtaglig klev civilsamhället in för att lösa en situation som den offentliga sektorn aldrig hade klarat på egen hand.”

Det var tufft för kommuner och invånare när en by ”invaderades” av flyktingar, men viljan att ta hand om flyktingarna fanns. (Se kapitel 5.7 och 5.7.1.) Från början var det med tanken att hjälpa de här människorna tillfälligt med olika former av stöd tills de kunde klara sig på egen hand. Att många av flyktingarna var familjer och ensamkommande barn gjorde att civilsamhället i hög grad blev involverat. Trots det hårda arbetet kändes det positivt och konstruktivt.

Uppvaknandet hösten 2016

När den tillfälliga lagen och nya regler trädde i kraft förändrades uppgiften. Då lärarna kom tillbaka till skolan efter sommarlovet 2016 mötte de en förändrad verklighet. Skolbarnen som hade varit glada, motiverade, lyckliga att få studera, var oroliga, ledsna, okoncentrerade. De hade förstått att den nya lagen rejält minskade chanserna att de skulle få stanna.

Arbete för integrering övergick i livräddningsarbete för utvisningshotade. ”Det knyter sig i min mage. Hur skall jag kunna hjälpa alla som nu hör av sig? Jag är en person som vill hjälpa men nu börjar det bli ohållbart. Fler och fler ungdomar i nöd.”

Från våren 2017 kom nödropen från ungdomarna allt oftare. Vi observerade självmordsförsök och självmord. (Se kapitel 5.2.)

Ändrade arbetsuppgifter för civilsamhället

Nu gällde det att få ensamkommande ungdomar från framför allt Afghanistan att överleva, att stå ut med osäkerheten. För ungdomar med avslag i alla instanser handlade det också om att ge dem tak över huvudet, mat i magen och kraft att fortsätta skolan.

Professionella engagerade sig långt utöver sitt uppdrag. Lärare blev kontaktpersoner eller frivilliga familjehem. Kuratorer och socialsekreterare grät då de ej kunde hjälpa. Jurister och ombud lade ner obetald tid. Anställda på stadsmissioner, Röda Korset, Rädda Barnen, i kyrkor och församlingar vände ut och in på sig för att hjälpa. Vårdcentraler och tandvårdsmottagningar lade om rutinerna. BUP fick en ny patientgrupp.

Hjälpen har fortsatt att behövas i flera år och utövas i flyktinggrupper, Röda Kors-kretsar, Rädda Barnens lokalföreningar, stadsmissionerna och de olika kyrkornas alla församlingar. Lokala stödgrupper och föreningar har bildats på snart sagt varje ort i Sverige [3]. Lions och Rotary bidrar ekonomiskt. Butiker och lokala företagare skänker mat, kläder och pengar. Idrottsorganisationerna fortsätter stödja sina aktiva. (Se kapitel 6.3 och 6.4.)

Hjälparna fyller i blanketter, förmedlar kontakter och delar ut mat. De bidrar ur egna fickor till mat och livets nödtorft. Släkt och vänner rekryteras som frivilliga familjehem. Många är de som skänker pengar, mat, kläder, bohag till flyktingar med eller utan uppehållstillstånd.

Som exempel samlade Österlens Stödförening för Flyktingar in cirka 800 000 kr under 2017 – 2020. Pengarna gick till akutbidrag, hyror, advokatkostnader mm., främst till barnfamiljer men även till ensamkommande ungdomar. När insamlingsorganisationen Stöttepelaren – stödförening för ensamkommande barn och ungdomar bildades hösten 2017 fick man in en dryg miljon kronor första året. (Se kapitel 6.4.1.)

Många föreningar har fått statliga bidrag, men de pengarna ska vanligen gå till integrationsbefrämjande aktiviteter, dvs. de får inte användas till basala behov som mat, kläder, busskort, bostad. I utvärderingen av Allmänna Arvsfondens ”Nyanländasatsning” betonas vikten av flexibilitet när förutsättningar ändras [4].

När den nya gymnasielagen infördes 2018 såg hjälparna fram emot en avlastning då åtminstone
9 000 av de cirka 14 000 utvisningshotade ungdomarna skulle få matpengar och en skolplats. När genomförandet försenades, och tusentals ungdomar inte ens skulle få skollunch under sommaren, gick nya upprop ut. Svenska kyrkan var den instans som med säkerhet var öppen, och dit hänvisades hjälpsökande.

Nya grupper som behöver stöd kommer till, och nya hjälpargrupper bildas på sociala medier: Småbarnsfamiljer och ensamma kvinnor och flickor står med begränsat eller helt uteblivet ekonomiskt stöd då de förväntas återvända till t.ex. Afghanistan. De ensamkommande som bedömts som minderåriga utan skyddsskäl fyller 18 år och kan utvisas utan ordnat mottagande. Asylsökande släpps ut från förvaren utan en krona på fickan, och återskickade från Frankrike och Tyskland släpps ut från Arlanda mitt i vinternatten.

Aktiviteter i syfte att ordna arbete har ökat. På Facebook lägger arbetssökande ungdomar och deras vänner ut ”annonser” där de presenterar sig och ber om hjälp med fast jobb. Hjälpare ordnar utbildningar till solcellsinstallatörer och städare. Arbetskraftskooperativet ABIS [5] har funnits i många år. De står för justa anställningar inklusive försäkringar, där de anställda kan få eller skaffa sig olika uppdrag. Uppdrag Arbete [6] är ett nytt arbetskooperativ med liknande inriktning. Arbetskraftsförmedlingen [7] och kampanjen REDO [8] riktar sig till de ensamkommande som är färdiga med sina gymnasiestudier.

Efterkrigsgenerationen läste Anne Franks dagbok. Idag har svenska barn i Sverige egen erfarenhet av att polisen knackar på dörren och genomsöker bostaden i jakt på deras familjemedlemmar. Vi vet inte hur många flyktingar som göms av civilsamhället [9]. I hemliga grupper på sociala medier diskuterar man läget. Man ”byter” ungdomar för att de inte ska ha adress där de bor [10]. Man hyr ödehus och möblerar upp dolda rum bakom butiker för att härbärgera dem som annars skulle ha deporterats. Skolor låter papperslösa ungdomar över 18 år gå kvar.

Vi som befinner oss mitt i allt detta är övertygade om att utan dessa ”vanliga” människor som stödjer desperata flyktingar skulle både antalet självmord och antalet kriminella vara större.

Manifestationer och media

Mycket av civilsamhällets engagemang sker lokalt, i nyskapade grupper eller sådana som redan har funnits men nu bytt inriktning. (Se kapitel 6.3 och 6.4.) Under de här fem åren har en mängd stora och små manifestationer ägt rum, i Stockholm såväl som runt om i landet [11]. Det har skrivits hundratals upprop, debattartiklar, faktaartiklar, insändare av politiker, kändisar, organisationer, enskilda [12]. Tusentals brev har skrivits till riksdagsledamöter och andra politiker. En rapport [13] och två böcker [14, 15] har delats ut till varje enskild riksdagsledamot. Under coronatider har sociala medier blivit än viktigare [16].

I oktober 2020 publicerades en debattartikel med titeln ”Låt våra vänner få stanna i Sverige”. Den var undertecknad av 70 organisationer av sinsemellan olika karaktär och storlek, men med det gemensamma kravet på permanenta uppehållstillstånd för de flyktingar som redan fanns i Sverige [17].

Hjälparnas personliga upplevelser, av det som man anser vara svek från statsmakterna, har dokumenterats i ett trettiotal böcker [18]. Därtill kommer alla de böcker skrivna av flyktingarna själva, där hjälpare kan ha stöttat [19]. (Se kapitel 6.6.)

Hjälparnas armar når långt

Diskussionerna i sociala media handlar också om dem som deporterats till Afghanistan. Vi ”hjälper på plats” – dvs. samlar in och skickar pengar som de kan använda för att överleva där de är eller fly vidare till andra länder. Vi kämpar också – oftast förgäves – för att våra familjemedlemmar ska få en ny chans att komma till Sverige för att arbeta. (Se kapitel 6.7.)

För den som sett sin familjemedlem utvisas från Sverige blir livet fullt av oro. ”Han brukar skriva ’god morgon, mormor’ varje morgon, men nu har jag inte hört av honom på fyra dagar. Jag vet att hans släktingar letar efter honom för att straffa honom. Jag vet inte hur jag själv ska orka.”

Uppskattningsvis 3 000 ensamkommande svenskafghaner och kanske 100 barnfamiljer har flytt vidare till andra europeiska länder, oftast Frankrike eller Tyskland [20-22]. Även dit sträcker sig våra hjälpande armar. Diskussioner förs i hemliga facebookgrupper om bästa flyktvägen till Paris, om det finns bättre länder att fly till, hur man förmedlar pengar till sina skyddslingar. Insamling för tågbiljetter, någon som tar emot i Paris planeras. En svensk-fransk förening har bildats för att ge stöd av olika slag [23]. (Se kapitel 6.8.)

Att det officiella Sverige inte tar hand om sina flyktingar från 2015 blir alltmer tydligt i andra länder.

Civilsamhället offras

De som kom 2015 var så många och så unga att de blivit en del av samhället. Svenskfödda barn, ungdomar och vuxna har lärt känna nyanlända i förskolor, skolor, språkkaféer och studiecirklar, i fotbolls-, boxnings- och simklubbar, i orkestrar, körer och teatergrupper. Man har fått grannar från andra världsdelar. Barn har fått storasyskon, ungdomar småsyskon. Vuxna har fått nya barn eller barnbarn. Anställda har fått nya arbetskamrater. Par har bildats och barn har fötts.

På regeringens uppmaning har starka band mellan flyktingar och civilbefolkningen knutits. När våra vänner, bonusbarn och -barnbarn hotas av utvisning ökar vårt engagemang.

Många av oss är nu desillusionerade [24]. Efter att ha följt asylprocesser har vi förlorat tilliten till Sverige som ett land med rättssäkra myndighetsprocesser. I nästa val kommer många att ha bytt parti. (Se kapitel 6.2.)

En före detta god man berättar ”hur frustrationen övergår till vanmäktig vrede när godemannen tvingas åse vad som görs mot den unge”. Ibland har deras nya barn inte orkat. ”Jag åkte med dig i ambulansen och satt dag och natt med dig på sjukhuset, strök din rygg.”

Det finns hjälpare som farit mycket illa [25-27]. En socialarbetare för ensamkommande barn säger: ”Familjehemmen har trasats sönder av den behandling deras barn har utsatts för under asylprocessen. Nu tvingas vi be dem ställa upp som ’förvar’ tills barnet blir 18 år och utvisas. Ingen av dem kommer att ställa upp igen!”

Hur hanteringen av barn och ungdomar påverkar de nya syskonen, skolkamraterna, fritidskompisarna vet vi inte [28]. Kanske får de aldrig tillit till systemet. Kommer de att rösta i framtiden? ”Nu har jag en sista fråga till dig [Stefan Löfven], en av de frågor som håller mig vaken om nätterna: Vad ska jag säga till min sexåring när han frågar vart hans storebror tagit vägen?”

Hjälparnas svåra prioriteringar

De människor som stöttar asylsökande ungdomar har ofta tvingats till svåra avgöranden. I situationer som är livsavgörande för andra människor är det svårt att avstå från att hjälpa eller att avbryta ett påbörjat engagemang. Många hjälpare har drabbats hårt. Deras ekonomi har förstörts när de har stöttat människor som annars skulle vara utan försörjning, de har drivit sig själva till utmattning genom att ta på sig för mycket volontärarbete och de har fastnat i situationer som liknar medberoende när de ungdomar de har tagit sig an har fastnat i narkotikamissbruk eller kriminalitet. I de personliga kontakterna hjälpare emellan försöker vi vara uppmärksamma på sådana saker, men många är ensamma i sitt engagemang. Vi har utan resultat påtalat för ansvariga politiker hur hårt den förda politiken drabbar de svenskar som försöker stötta de asylsökande [26, 27, 29-32].  

Svårigheten att säga nej drabbar de människor vi vill hjälpa. Risken är stor att en överlastad hjälpare glömmer eller inte orkar göra det hen lovat en utsatt ungdom, ibland med allvarliga konsekvenser. Detta gäller både rena volontärer och personer med juridisk kompetens som tar på sig att hjälpa till med verkställighetshinder (VUT) eller andra myndighetskontakter, ofta utan ersättning. Det finns också risk att välmenande människor ger råd utan att ha tillräckliga kunskaper.

Tyvärr måste vi ibland avstå från att hjälpa någon som söker vår hjälp. Vissa ungdomar skriver i desperation nödrop till många hjälpare. För ungdomen kan det vara ödesdigert om flera olika personer agerar för hens räkning. För hjälparna är det frustrerande att lägga sin tid och kraft på en ungdom som visar sig inte behöva den hjälpen. Ibland har vi som kollektiv tvingats ge upp eftersom den hjälpsökande personen mår så dåligt att det krävs andra insatser och kompetens än vad vi som volontärnätverk har tillgång till.  I enstaka fall har det hänt att någon eller några personer har lurat oss att dra i gång hjälpinsatser för någon som inte behövde det, eller inte ens existerade.

En mer övergripande prioritering gäller å ena sidan det utåtriktade arbetet med opinionsbildning och kunskapsspridning och å andra sidan arbetet med att hjälpa och stötta drabbade individer. Här skiljer sig asylrättsrörelsen från andra folkrörelser som till exempel klimatrörelsen eller internationella solidaritetsrörelser. De som är engagerade i asylrättsrörelsen har ofta personliga band till människor som är direkt drabbade, och har därmed mindre tid att medverka i utåtriktat arbete. De har sökt sig till rörelsen på grund av dessa nära band, och är oerfarna och till och med främmande inför utåtriktat aktivistarbete. Trots det stora antalet människor som finns inom rörelsen är det inte så många som arbetar med opinionsarbete och andra övergripande frågor.

Samarbetet mellan ”hjälpare” innebär att vi kan få stöd och uppmuntran av varandra. Många har ställts inför upplevelsen att de barn som de sett som sina blivit tagna av polisen, förvarstagna och deporterade. För ännu fler är rädslan för detta en del av vardagen. Erfarenhetsutbytet och gemenskapen i facebookgrupperna fungerar som en ventil. Via messenger och telefon har det knutits vänskapsband mellan människor som aldrig träffats men som kan förstå och stötta varandra. 

Vad vill svenska folket?

Asylrättsrörelsen efter 2015 sägs vara den största folkrörelsen sedan antikärnkraftsrörelsen. Då märktes de stora demonstrationerna. Idag är hjälparna upptagna med att ta hand om sina flyktingvänner och nya familjemedlemmar. I coronatider är fysiska manifestationer omöjliga. Opinionsarbetet pågår i insändarspalter, debattartiklar och sociala medier. #Vi står inte ut [33] har 80 000[PZ1]  ”gillare”. I den digitala marschen För en mänsklig flyktingpolitik 2021! [34], som startades inför den 1 maj 2020, deltar ett hundratal organisationer och grupper från hela landet med egna banderoller, och tusentals enskilda tågar med. Namninsamlingen Här är där man är – permanent uppehållstillstånd för alla som är i Sverige [35] fick på kort tid 38 000 undertecknare.

Nya grupperingar uppstår fortfarande. Läkare i Världen expanderar till flera orter i Sverige (se kapitel 6.3.2). Nya projekt startas [36]. När ett boende för kvotflyktingar sommaren 2020 kom till i Hägersten, en söderförort till Stockholm, fick en starthjälpsgrupp på Facebook 1 600 medlemmar på kort tid. Att få möta vänliga svenskar, som dessutom kommer med sängar, kläder, leksaker och annat, är naturligtvis en mycket god introduktion till integration.

Många ”vanliga” människor har träffat flyktingar i vardagen. Frågar man dem ”tycker du att NN ska utvisas?” får man svaret ”nej”. Enligt två undersökningar av Röda Korset, Rädda Barnen och Svenska Kyrkan vill majoriteten av befolkningen att barn och sjuka ska få stanna och att familjeåterförening underlättas [37].

Vad har vi åstadkommit?

När detta skrivs sommaren 2021 är det snart sex år sedan den ”tillfälliga” strama migrationspolitiken aviserades. Nu har den permanentats. Ingen av oss som jobbat med detta hade väl kunnat föreställa oss hur svårt det skulle vara att få svenska folket, myndigheter och politiker att inse hur felaktig den nya politiken är. Idag ser vi hur Sveriges justitieminister stolt proklamerar hur Sveriges migrationspolitik är stramare än i övriga EU [38]. Samtidigt ser vi hur tusentals av de människor vi försökt hjälpa får sina liv förstörda.

Vi har lyckats hålla frågan ”levande” och bidragit till att massmedia inte glömmer flyktingarna. Vi har kanske drivit fram marginella förbättringar av myndighetspraxis och lagar. Men på det stora hela har vi inte fått mycket gehör vad gäller det offentliga Sveriges agerande.

På individnivå har vi tillsammans lyckats stoppa ett okänt antal utvisningar genom hjälp med verkställighetshinder och nya asylprövningar. Vi har hjälpt en mängd ungdomar att hantera ansökningar för nya gymnasielagen och andra livsnödvändiga papper. Vi har förmedlat bostäder, hjälpt till med mat, lotsat till tandvård och sjukvård och tipsat om flyktvägar när inget annat återstår. Genom våra direkta kontakter och konkreta stöd till de utsatta ungdomarna har vi med säkerhet förhindrat ett antal självmord och hjälpt hundratals ungdomar från att hamna i kriminalitet eller prostitution. Genom att vi har lyssnat på ungdomarna, tagit dem på allvar och fortsatt kämpa för deras sak har vi stärkt även många som vi inte har lyckats hjälpa konkret.

Asylrättsrörelsen i sin helhet har fungerat samlande och stärkande för många tusen svenskar som har lärt känna ensamkommande ungdomar. Vi har organiserat och kanaliserat den frustration, vrede och sorg som de ungas vänner har upplevt när de fått klart för sig att rättsstatens principer inte gäller för de barn de har tagit till sig och därmed inte heller för dem själva.

Sedan november 2015 har vi sett hur civilsamhällets samlade kraft systematiskt har motarbetats av statens beslutande organ och myndigheter. Detta hindrar inte att vi fortsätter att arbeta för en mänsklig asylpolitik. Vi har gemensamt byggt upp en stor kompetens, kunskap och erfarenhet som exempelvis kommer till uttryck i den här boken. Och vi har skapat förtroendefulla nätverk som fortsätter att hjälpa utsatta människor [39, 40].

När en hjälpare vidarebefordrar en önskan från en ungdom att komma till en familj för att han har mycket att lära om det svenska samhället får hen svar från en annan hjälpare vars ”son” flyttat ut – det finns ett rum ledigt. Det säger något om engagemanget och humanismen i den svenska befolkningen.

Från en öppen verksamhet: ”Det dök upp en kille som höll på att svimma. Han hade inte ätit på 2 – 3 dagar. Han kunde inte prata förrän han hade ätit lite.”Staten har dragit sig tillbaka. Civilsamhället står nu med försörjningsansvar för barn, ungdomar och familjer i Sverige, Frankrike, Afghanistan. Krisen är lågintensiv, men något slut syns inte till. ”Den verkliga kris som flyktingmottagandet lett till tycks inte vara förknippad med flyktingarna, utan snarare med hur tillitsrelationerna mellan staten och det civila samhället påverkats” säger etnologiforskaren Kjell Hansen [41]. (Se kapitel 5.7.)

Sökord: Boken, Civilsamhället

Till Innehåll

Se även

Mäkelä F. Flyktingkrisens sommarkatter. I: Rättssäkerheten och solidariteten – vad hände?

Jansson- Keshavarz S, Lundberg A, Obenius H. Förskjutningar av välfärdsrättigheter och ansvar.

Blomberg E. Godmaninstitutionen och rättssäkerheten för ensamkommande barn.

Alla i: Rättssäkerheten och solidariteten – vad hände? En antologi om människor på flykt. Red. Elsrud T, Gruber S, Lundberg A. Linköpings universitet 2021. ISBN: 978-91-7929-688-9 liu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1554725/FULLTEXT02.pdf

Referenser

1. Villkor för organisationer med social inriktning. Civila samhällets villkor 2016 med fokus på flyktingfrågor. MUCF 2016 www.mucf.se/publikationer/villkor-organisationer-med-social-inriktning   

2. De hjälper ungdomar att begå folkbokföringsbrott. Hem & hyra 2020-03-11 www.hemhyra.se/nyheter/de-hjalper-ungdomar-att-bega-folkbokforingsbrott/

3. Politiker kritiska till hemligt nätverk som hjälper papperslösa. Sydsvenskan 2020-06-16 www.sydsvenskan.se/2020-06-16/politiker-kritiska-till-hemligt-natverk-som-hjalper 

4. Lundberg, A; Jansson-Keshavarz, S; Obenius van Stellingwerf, H. Nyanlända barns och ungdomars etablering och delaktighet i samhället under en tid av ovisshet. Linköpings universitet/Allmänna arvsfonden 2019 www.arvsfonden.se/download/18.fe28bf21723114cc4d1c4e/1590131430989/nyanlanda_barns_och_ungas_etablering_och_delaktighet_dec_19_ny.pdf

5. ABIS wp.arbetskooperativetsolidaritet.se/

6. Uppdrag Arbete www.uppdragarbete.se/

7. Arbetskraftsförmedlingen arbetskraftsformedlingen.se/

8. REDO redo.arbetskraftsformedlingen.se/

9. Hur många Anne Frank finns det i Sverige? 2019-05-24 stoppautvisningarna.blogspot.com/2019/05/hur-manga-anne-frank-finns-i-sverige.html

10. Är det en hemlighet att civilsamhället hjälper flyktingar? 2020-06-30 stoppautvisningarna.blogspot.com/2020/06/ar-det-en-hemlighet-att-civilsamhallet.html

11. Artiklar om protester, Stoppa utvisningarna till Afghanistan! stoppautvisningarna.blogspot.com/search/label/Protester

12. Andra protester. Stoppa utvisningarna till Afghanistan! stoppautvisningarna.blogspot.com/2018/06/andra-protester.html

13. Rapport om rättsosäkerhet i asylprocessen för ensamkommane barn och unga. #Vi står inte ut 2017-09-11 www.mynewsdesk.com/se/numberviarinteut/documents/rapport-om-raettsosaekerhet-i-asylprocessen-foer-ensamkommande-barn-och-unga-70084

14. Eriksson, Thord. Dom som stod kvar. Natur & kultur 2019 www.nok.se/titlar/allmanlitteratur-sakprosa/de-som-stod-kvar/

15. Tusen barn tusen drömmar. Föreningen Kompis Falun och Österlens Stödförening för Flyktingar 2019 kompisfalun.com/tusen-barn-tusen-drommar  

16. Till politikerna: Det mullrar i civilsamhället. Stoppa utvisningarna till Afghanistan! 2020-07-07  stoppautvisningarna.blogspot.com/2020/07/till-politikerna-det-mullrar-i.html

17. Till alla riksdagsledamöter: 70 organisationer vädjar – låt våra vänner få stanna! stoppautvisningarna.blogspot.com/2020/10till-alla-riksdagsledamoter-70.html

18. Många böcker av och om ensamkommande. Stoppa utvisningarna till Afghanistan! stoppautvisningarna.blogspot.com/2019/10/manga-bocker-av-och-om-ensamkommande.html

19. Unga Afghaner i Sverige skriver om sina upplevelser. Sydasien 2020-02-24

sydasien.se/kultur/unga-afghaner-i-sverige-skriver-om-upplevelserna/

20. Eriksson, Thord. Nyss bodde han hos en familj i Sala – nu bor han under en bro i Paris. Expressen 2019-02-11 www.expressen.se/nyheter/qs/nyss-bodde-han-hos-en-familj-i-sala-nu-sover-omid-under-en-bro-i-paris/

21. De oönskade. Aftonbladet 2019 deoonskade.story.aftonbladet.se/

22. Edler, Per, kyrkoherde i Svenska kyrkan, Hamburg. Människor flyr Sverige för rätten att utöva kristen tro. Dagen 2021-03-03 www.dagen.se/debatt/2021/03/02/manniskor-flyr-sverige-for-ratten-att-utova-kristen-tro/

23. Les amis des migrants suèdophone en France (LAMSF) lamsf.live-website.com/svenska

24. Nej, Stefan Löfven, vi litar inte på Sverige! Stoppa utvisningarna till Afghanistan! 2021-01-04 stoppautvisningarna.blogspot.com/2021/01/nej-stefan-lofven-vi-litar-inte-pa.html

25. Bitti: ”Att det skulle bli så här illa hade jag aldrig kunnat förstå i den värsta mardröm”. Stoppa utvisningarna till Afghanistan! 2018-07-19 stoppautvisningarna.blogspot.com/2018/07/bitti-att-det-skulle-bli-sa-har-illa.html

26. Heléne Fritzon: Civilsamhället pressas orimligt hårt. Stoppa utvisningarna till Afghanistan! 2018-08-09 stoppautvisningarna.blogspot.com/2018/08/helene-fritzon-civilsamhallet-pressas.html

27. Karin till socialministern: Behandlingen av asylsökande blir till ett folkhälsoproblem. Stoppa utvisningarna till Afghanistan! 2019-12-06 stoppautvisningarna.blogspot.com/2019/12/karin-till-socialministern-behandlingen.html

28. Caroline 19 år: Min stolthet för mitt land har bytts till dåligt förtroende. Stoppa utvisningarna till Afghanistan! 2018-05-17 stoppautvisningarna.blogspot.com/2018/05/caroline-19-ar-min-stolthet-for-mitt.html

29. Till alla riksdagsledamöter: 70 organisationer vädjar – Låt våra vänner få trygghet i Sverige! Stoppa utvisningarna till Afghanistan! 2020-10-13 stoppautvisningarna.blogspot.com/2020/10/till-alla-riksdagsledamoter-70.html

30. Lisa: Jag har börjat hata er med en intensitet som skrämmer mig. MyNewsdesk 2017-05-20 www.mynewsdesk.com/se/ingrid-eckerman/pressreleases/lisa-jag-har-boerjat-hata-er-med-en-intensitet-som-skraemmer-mig-1977362

31. Per Haskel: Annie, hjälp! Stoppa utvisningarna till Afghanistan! 2018-04-20  stoppautvisningarna.blogspot.com/2018/04/per-haskel-annie-hjalp.html#more

32. Anonym hjälpare: Nu brast det. Stoppa utvisningarna till Afghanistan! 2020-02-26 stoppautvisningarna.blogspot.com/2020/02/anonym-hjalpare-nu-brast-det.html#more
33. #Vi står inte ut men vi slutar aldrig kämpa www.facebook.com/vistarinteut

34. För en mänsklig flyktingpolitik 2021! www.facebook.com/groups/forenmanskligflyktingpolitik

35. Här är där man är – permanent uppehållstillstånd för alla som är i Sverige  www.skrivunder.com/jag2015

36. Projekt Soulidarity Human Rights  https://www.soulidarityhr.com/project-soulidarity/, www.facebook.com/Soulidarityhr

37. En majoritet av svenskarna är fortsatt positiva till en medmänsklig flyktingpolitik. Rädda Barnen 9.9.2021 press.raddabarnen.se/pressreleases/en-majoritet-av-svenskarna-aer-fortsatt-positiva-till-en-medmaensklig-migrationspolitik-3033005

38. Morgan Johansson Twitter 2021-02-04 twitter.com/johanssonmorgan/status/1358008967012757504

39. Exempel: Facebook Stöttepelaren 2021-01-15 www.facebook.com/stottepelarenforensamkommande/photos/a.266027500592120/973810759813787/

40. Exempel: Facebook Stöttepelaren 2021-03-26 www.facebook.com/stottepelarenforensamkommande/photos/a.264168137444723/1015536808974515/

41. Hansen, Kjell. Flyktingmottagandet och landsbygdens framtid. Flykt. Gränsløs 2017;8. Centrum för Öresundsstudier  journals.lub.lu.se/grl/article/view/16994