6.4. Frivilligsamhället sedan 2015 – nya grupper och arbetsformer

mar 22, 2021

När de många flyktingarna kom 2015 skapades nya grupper och arbetsformer för stöd och opinionsbildning, vid sidan om de redan etablerade organisationer som presenteras i kapitel 6.3. I början handlade det mest om att erbjuda språkstöd, kläder och leksaker, men snart tillkom en mängd andra uppgifter. Här presenteras några av de största grupperna. Dessutom finns många lokala grupper, antagligen minst en i varje kommun [1-8].

Författare: Karin Fridell Anter. Manus juli 2021. Bild: Logotyper för några av de organisationer som uppstod 2015 eller senare.

Ingen människa är illegal [9] är ett ”gammalt” nätverk som mottog en rad utmärkelser under åren 2001 – 2013. Nätverket, som finns representerat på en rad olika orter, stödjer praktiskt de människor som tvingats gå under jorden efter att ha fått avslag på sin asylansökan. Man kräver permanent uppehållstillstånd åt alla som befinner sig i Sverige och vill stanna kvar här och verkar för en värld utan nationsgränser, en värld där ingen människa är illegal. Från 2015 har nätverket ökat sin aktivitet.

Refugees Welcome började med att mängder av stockholmare hösten 2015 tog sig till Centralstationen för att ge alla människor på flykt ett värdigt mottagande och se om de kunde hjälpa dem på något vis. Under parollen ”Refugees Welcome” samlade man ihop mat, filtar, bord och stolar och satte upp en provisorisk mottagningscentral. Läkare och sjuksköterskor kom dit och erbjöd sjukvård till dem som behövde. Nästa steg blev att försöka hitta någonstans för flyktingarna att övernatta, och när man fått tag på en lokal bildades en ideell förening. Verksamheten har sedan fortsatt med mötesplatser och opinionsbildande verksamhet [10]. Refugees Welcome Sweden består idag av lokala organisationer som på olika sätt engagerar sig för människor som söker eller har sökt asyl i Sverige. Man ingår i ett globalt nätverk av grupper med samma namn [11]. Att hitta bostäder och hjälpa till med hyresstöd åt personer som söker eller som har sökt asyl är fortfarande en viktig del av verksamheten [12].

Folkkampanjen för asylrätt [13, 14] samlade under första halvåret 2016 ett antal organisationer i protester mot de försämringar i migrationslagstiftningen som regeringen presenterat den 24 november 2015 och som trädde i kraft sommaren 2016.

Agape Göteborg [15] är en politisk och religiöst obunden ideell förening som startade 2017 när det stod klarat att många ensamkommande ungdomar riskerade att bli hemlösa. Man vänder sig till ensamkommande barn och ungdomar som riskerar att inte omfattas av det offentliga sociala skyddsnätet och vill kunna erbjuda dem förutsägbarhet i en oförutsägbar situation. Verksamheten bygger på volontärinsatser i kombination med finansiering från Göteborgs stad. Enligt den egna hemsidan har man våren 2021 totalt 506 boendeplatser i femton boenden som alltid är bemannade med volontärer samt 150 frivilliga familjer. Dessutom erbjuder man samtalsstöd, fritidsaktiviteter, läxhjälp och hjälp med mat till den som behöver. Agape fick efterföljare i många västsvenska kommuner t.ex. i Borås och som Agapes vänner i Kungbacka, Kungälv, Stenungsund-Tjörn-Orust, Uddevalla-Munkedal-Tanum, Jönköping.

Gruppen Minderåriga vid första avslag [16] bildades 2017 av gode män, lärare, frivillig- och familjehem och andra som tog hand om barn som var minderåriga när de sökte asyl i Sverige och som sedan fick avslag utan att utvisningsbesluten gick att verkställa. Gruppen arbetar med inbördes stöd, faktainsamling och -analys samt utåtriktad opinionsbildning. Se kapitel 4.3 om dessa barns speciella situation.

Nätverket Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar (2016)  [17] och den ideella föreningen Stöttepelaren (2017) [18] presenteras närmare i kapitel 6.4.1.

I kapitel 6.4.2 presenteras nätverket Tusen barn tusen drömmar som arbetar för de utvisningshotade afghanska barnfamiljerna. I kapitel 6.4.3 presenteras rörelsen Frivilliga familjehem och i kapitel 6.4.4 en av de många föreningar som ingår där.

#Vi står inte ut

Vi står inte ut men vi slutar aldrig kämpa (#vistårinteut) [19, 20] är ett nätverk för dem som professionellt eller på volontär basis arbetar direkt med ensamkommande barn och ungdomar. Det startades hösten 2016 av fyra personer som arbetade med ensamkommande barn inom sina yrken och som med sorg och vrede såg vad den nya politiken medförde för ungdomarna. De föreställde sig att de kunde samla några hundra personer som jobbar med ensamkommande i en facebookgrupp, men redan efter en månad var man flera tusen.

I februari 2018 hade #vistårinteut ungefär 10 000 medlemmar och den utåtriktade facebooksidan har sommaren 2021 nästan 80 000 gillare. 2017 formulerade man tre krav:

* Att stat och kommuner omedelbart stoppar omflyttningarna av ensamkommande barn och unga som befinner sig i asylprocess, i suicidpreventivt syfte.

*Att Migrationsverket fryser alla utvisningar för ensamkommande barn och unga omedelbart utifrån den rättsosäkerhet och brist på kunskap om barnperspektivet som råder på Migrationsverket.

* Att våra politiker tar beslut om amnesti för alla ensamkommande barn och unga som varit i Sverige mer än ett år.

En viktig uppgift för #vistårinteut är att skapa förutsättningar för medlemmarna att stötta och lära av varandra i kampen för de ensamkommande unga. Arbetet bedrivs främst via ”privata” grupper på Facebook – en samlande medlemsgrupp men också ett flertal grupper där medlemmar kan utbyta råd och erfarenheter. Några av facebookgrupperna är tematiska, till exempel finns ett ”juridikrum” där medlemmarna kan få hjälp av varandra och av erfarna jurister i att förstå och förhålla sig till de många lagar och regler som berör de ensamkommande. Andra är geografiskt baserade så att man kan hjälpas åt i det konkreta arbetet, till exempel att hitta bostäder åt hemlösa ungdomar.

#vistårinte ut har också bedrivit ett kraftfullt utåtriktat arbete med namninsamlingar, demonstrationer, politikeruppvaktningar och rapporter [21, 22].

NU ÄR DET NOG och kampanjen Håll ihop Sverige

2018 bildades nätverket och kampanjen NU ÄR DET NOG [23] kring följande krav

riktade till Migrationsverket, regeringen och riksdagen:

– Besluta om amnesti för alla Sveriges ensamkommande ungdomar

– Stoppa tvångsutvisningarna till kriget i Afghanistan

– Följ barnkonventionen – för alla barn

– Återinför permanenta uppehållstillstånd som norm

Nätverket har ambitionen att uppmuntra och underlätta samarbetet mellan olika organisationer med likartad inriktning. Varje privatperson eller organisation som står bakom något av nätverkets krav kan starta och driva aktioner i nätverkets namn, antingen för alla krav tillsammans eller vart och ett för sig. Nätverkets medlemmar har också tillgång till ett gemensamt text- och bildmaterial.

NU ÄR DET NOG! har initierat och organiserat ett stort antal manifestationer på gator och torg (se vidare nedan) och kampanjer i sociala medier. I nätverket ingår många kulturarbetare, som har drivit nätverkets krav genom bilder, texter och konstnärliga installationer.

Kampanjen Håll ihop Sverige initierades av NU ÄR DET NOG och föreningen Sverige för flyktingamnesti och påbörjades i januari 2020 [24].Kampanjen kräver permanenta uppehållstillstånd för alla ensamkommande av alla nationaliteter som har varit här i mer än ett år. Kring detta krav har man sedan kampanjstarten samlat 167 organisationer som representerar ett brett spektrum av civilsamhället och består av  lokala nätverk och frivilligorganisationer, nationella nätverk och frivilligorganisationer, kulturverksamheter och media , företag och näringsliv, fackliga och politiska organisationer, religiösa församlingar och föreningar, internationella organisationer, utbildning och folkbildning samt idrottsrörelsen.

Till kampanjen har man också knutit 21 kända ”ambassadörer” som har ett genuint engagemang för ensamkommande och står bakom kampanjens krav. De skriver debattartiklar [25, 26] och gör uttalanden, och har också gemensamt undertecknat kapitel 1.1 i denna bok.

Kampanjen Håll ihop Sverige sammanställde hösten 2020 rapporten Hitta en human lösning för Sveriges ensamkommande ungdomar – nu! [27]. I april 2021 överlämnades en namninsamling till riksdagen med 16 600 namn bakom kravet om permanenta uppehållstillstånd till de ensamkommande [28-30].

Nya hjälpbehov

Under 2020 började sociala medier fyllas av en ny typ av nödrop. Det handlade om ungdomar som haft uppehållstillstånd enligt den nya gymnasielagen och som nu slutat skolan och var pressade att hitta ett fast jobb inom sex månader. Till stöd för dem bildades flera nya grupper och projekt, bland annat Arbetskraftsförmedlingen REDO [31].

De människor som deporterats från Sverige behöver hjälp för att kunna fly vidare eller för att alls överleva. En annan typ av nödrop kommer från dem som inte längre såg någon annan utväg än att fly vidare till något annat land, med en mänskligare syn på asylrätt. Delar av den verksamhet som vuxit fram för att hjälpa dem presenteras i kapitel 6.7 och 6.8.

Exempel på kampanjer och aktioner

Organisationerna inom asylrättsrörelsen har arrangerat en mängd större och mindre manifestationer på gator och torg och ett antal digitalt baserade kampanjer. Många av dem genomfördes av flera organisationer tillsammans, och även då bara en organisation stod som arrangör kom deltagarna ofta från flera olika nätverk. Några av dem presenteras nedan.

da tråden-marschen [32] hölls i mars 2017, organiserad av nätverket #Vi står inte ut. Efter inledande aktiviteter på många platser i Sverige hölls en demonstration i Stockholm med cirka 3 000 deltagare.

Ung i Sveriges sittstrejk [33] i Stockholm sommaren och hösten 2017 arrangerades av ungdomarna själva men med starkt stöd från andra nätverk.

– Den 25 november 2017 hölls manifestationer i Stockholm, Malmö och Umeå under rubriken Flyktingarnas dag [34]. Initiativet som tagits av Stoppa utvisningarna! avsåg att påminna om den vändning i Sveriges asylpolitik som annonserades den 24 november 2015.

– 25 juli 2018 hölls en marsch till Migrationsverkets huvudkontor i Norrköping som protest mot bristerna i den nya gymnasielagen. Marschen arrangerades av Nu är det nog tillsammans med bl.a. Tillsammans för Norrköping och föreningen Frivilliga familjehem i Norrköping (35].

– I oktober 2018 medverkade många nätverk/organisationer i en aktionsvecka mot deportationer till Afghanistan [36]. Manifestationer hölls på många platser i Sverige som en del av en europeisk protestkampanj mot återvändaravtalet mellan EU och Afghanistan.

– Vårvintern 2019 hölls blom-manifestationen 17 000 liv – 17 000 blommor, initierad av Nu är det nog. Manifestationen pågick utanför Liljevalchs konsthall i Stockholm i samband med Vårsalongen 2019, där ett av de mest uppmärksammade utställda verken var installationen “17 000” av skaparkollektivet Forma (se kapitel 6.6) [37, 38]. Blom-manifestationen fortsatte i mindre skala på Mynttorget.

– Ännu en blomaktion hölls i samband med Socialdemokraternas partikongress i Örebro i mars 2019 [39].

– I mars 2019 genomfördes en kulturarbetarkampanj initierad av illustratören och författaren Marit Törnqvist, med stöd av fler än 300 svenska kulturarbetare: Vem bär ansvaret för Sveriges tvångsdeportationer till kriget i Afghanistan? [40].

– Våren 2019 tog ett antal kristna församlingar initiativ till manifestationen Låt kyrkklockorna ringa, som innebar att ett stort antal kyrkors klockor ringde vid samma tid varje vecka som protest mot utvisningarna till Afghanistan [41]. Nätverket #femövertolv [42] anslöt till initiativet genom liknande ”klockringningsaktioner” utan koppling till någon kyrka eller religion.

– Sommaren 2019 genomförde familjenätverket Liv utan gränser [43] en sittstrejk på Norra bantorget i Stockholm. Volontärer från andra nätverk hjälpte till med praktiska arrangemang, tolkning och informationsspridning.

– I september 2019 genomfördes sko-aktionen Har du sett Ali? på många platser i landet, på initiativ av Nu är det nog [44].

– Under aktivitetsveckan Afghanska liv räknas 7-12 september 2019 genomfördes demonstrationer och andra manifestationer på många platser i landet [45, 46].

– I samband med årsdagarna av Barnkonventionen (20 november) och den presskonferens som inledde Sveriges hårda flyktingpolitik (24 november) hölls 2019 en rad manifestationer runt om i landet [47].

– Första maj 2020 hölls den digitala demonstrationen r en mänsklig flyktingpolitik! där sjuttio organisationer medverkade med egna banderoller [48, 49]. Demonstrationen har sedan aktiverats igen och samlar ett hundratal deltagande grupper. Den pågår till sommaren 2021, när den nya migrationslagen träder i kraft.

– I samband med nationaldagen 2020 initierade kampanjen Håll ihop Sverige en riksomfattande Blågul manifestation för ensamkommande [50].

Det har också hållits demonstrationer vid förvaren inför deportationer, återkommande manifestationer vid Riksdagshuset och andra lokala aktioner. Många av dem listas i nyhetsbrevet Asylnytt [51].

Genomslag i massmedia

Fram till sommaren 2017 var det generellt svårt att nå fram i etablerade medier om utvisningspolitiken och de ensamkommande ungdomarna. Införandet av medicinska åldersbestämningar, Ung i Sveriges sittstrejk och de båda gymnasielagarna ledde till ökad medial uppmärksamhet. Sedan dess har asylrörelsen kunnat hålla frågan ”levande” genom regelbunden publicering. De olika nätverkens medlemmar har skrivit en mängd debattartiklar och insändare, som individer eller som företrädare för sina grupper. Ibland har de publicerats, ibland inte. Nätverkens medlemmar har också genom kontakter med lokalpress och lokalradio fått journalister intresserade av enskilda frågor eller individer, vilket har lett till ganska många artiklar av typen ”Alis svenska familj kämpar för att han ska få stanna i Sverige”.

I större massmedia däremot har asylrättsrörelsens perspektiv sällan fått komma till tals, inte ens i program eller artiklar som uttryckligen rört de frågor vi arbetar med. De olika grupperna har skickat mängder med pressmeddelanden – bara från Stoppa utvisningarna! cirka 500 – men de har sällan resulterat i publicering. Undantaget har varit mindre tidningar med en samhällskritisk grundinställning.

De många manifestationerna har ibland bevakats av lokala massmedia, men även i det fallet har det varit svårt att få de större redaktionerna intresserade – med Ung i Sveriges sitt strejk 2017 som det stora undantaget.

Samarbete och informell arbetsfördelning

De olika grupperna inom den nya asylrättsrörelsen skiljer sig en del vad gäller målsättning och arbetssätt. De flyktinggrupper man fokuserar på sammanfaller delvis men inte helt. Refugees Welcome arbetar för dem som är eller har varit asylsökande oavsett land eller ålder. Ingen människa är illegal arbetar för alla flyktingars och migranters rättigheter. #Vistårinteut liksom Nu är det nog! bildades till stöd för ensamkommande barn och unga av alla nationaliteter och har ett uttalat krav på amnesti för denna grupp. Fokus för gruppen Minderåriga vid första avslag framgår av dess namn. Stoppa utvisningarna! inriktade sig inledningsvis på afghanska ungdomar, utan specifik åldersgräns, och vidgade sedan sitt grundkrav till att gälla alla utvisningar till Afghanistan.

Många personer är medlemmar och aktiva i flera av grupperna, och när det gäller utåtriktade aktioner har de personer som varit engagerade inte brytt sig särskilt mycket om vem som formellt varit arrangör. På det organisatoriska planet och när det gäller skrivna texter har det inte varit lika lätt att samlas kring gemensamma krav och arbetsmetoder, delvis som en följd av olika problemavgränsningar, strategier och arbetssätt. Det har ibland lett till dubbelarbete samtidigt som vissa frågor har hamnat vid sidan om. Jag bedömer dock att det med tiden har blivit lättare att samarbeta, något som manifesteras i den digitala demonstrationen r en mänsklig flyktingpolitik 2020! [49] och i det gemensamma brev som sju organisationer tillsammans skrev till Afghanistans flyktingminister inför den planerade tvångsutvisningen i december 2020 [52].

De olika nätverkens inriktningar har gjort att de kunnat komplettera varandra. #Vistårinteut och NU ÄR DET NOG! har lyckats nå ut till beslutsfattare och allmänhet genom skrivelser, uppvaktningar och en mängd aktioner. De slutna facebookgrupperna inom #Vistårinteut är mycket viktiga för medlemmarnas erfarenhetsutbyte och ger möjligheten att diskutera svåra frågor och få stöd i de dilemman som med nödvändighet uppkommer i arbetet. Den stora öppna facebookgruppen i Stoppa utvisningarna! har i stället varit ett sätt att nå nya intresserade och att få direkt kontakt med de berörda ungdomarna. Stoppa utvisningarnas hemsida [17] innehåller en mängd information om sådant som rör asyllagstiftning i allmänhet och ensamkommande ungdomar (oavsett nationalitet) i synnerhet. Exempel på detta är information om gymnasielagarna, råd om skrivandet av verkställighetshinder och länkar till organisationer som kan hjälpa efter vidare flykt till andra länder.

Sökord: Boken, Civilsamhället

Till Innehåll

Referenser

1. Exempel på grupper december 2019 i Värmland och Dalarna stoppautvisningarna.blogspot.com/2019/12/hjalp-i-varmland-och-dalarna.html

2. Exempel på grupper december 2019 i Västmanland och Gästrikland stoppautvisningarna.blogspot.com/2019/12/hjalp-i-vastmanland-och-gastrikland.html

3. Exempel på grupper december 2019 i Skåne stoppautvisningarna.blogspot.com/2019/12/hjalp-i-skane.html

4. Exempel på grupper december 2019 i Småland stoppautvisningarna.blogspot.com/2019/12/hjalp-i-smaland.html

5. Exempel på grupper december 2019 i Jämtland, Västerbotten, Norrbotten stoppautvisningarna.blogspot.com/2019/12/hjalp-i-jamtland-vasterbotten-norrbotten.html

6. Exempel på grupper december 2019 på Västkusten stoppautvisningarna.blogspot.com/2019/12/hjalp-pa-vastkusten.html

7. Exempel på grupper december 2019 i Gotland, Öland, Blekinge och Östra Småland stoppautvisningarna.blogspot.com/2019/12/hjalp-i-gotland-oland-blekinge-ostra.html

8. Exempel på grupper december 2019 i Mellersta Sverige stoppautvisningarna.blogspot.com/2019/12/hjalp-i-mellersta-sverige.html

9. Ingen människa är illegal www.ingenillegal.org/om-oss/

10. Refugees Welcome Stockholm www.refugeeswelcomestockholm.se/om-oss/

11. Refugees Welcome International www.refugees-welcome.net/

12. Refugees Welcome Housing refugees-welcome.se/

13. Folkkampanj för asylrätt www.folkkampanjforasylratt.se/

14. Refugees Welcome Stockholm. Folkkampanj för asylrätt 2016-02-21 www.refugeeswelcomestockholm.se/2016/02/21/folkkampanj-for-asylratt/

15. Agape Göteborg www.agapegoteborg.se/

16. Minderåriga vid första avslag. Facebook www.facebook.com/minderarigamedavslag/

17. Stoppa utvisningarna till Afghanistan! stoppautvisningarna.blogspot.com/

18. Stöttepelaren stottepelaren.se/

19. Så startade rörelsen. Vistårinteut.org vistarinteut.org/sa-uppkom-rorelsen/

20. Vi står inte ut men vi slutar aldrig kämpa. Facebook www.facebook.com/vistarinteut/

21. Rapport om rättsosäkerhet i asylprocessen för ensamkommande barn och unga – Min mamma är blind på ena örat och min pappa odlar bomber. #vistårinteut 2017-09-11 vistarinteut.org/rapport-om-rattsosakerhet-i-asylprocessen-for-ensamkommande-barn-och-unga-min-mamma-ar-blind-pa-ena-orat-och-min-pappa-odlar-bomber/

22. Inte ett år till – civilsamhällets röst. #vistårinteut 2019-11-24 vistarinteut.org/inte-ett-ar-till-civilsamhallets-rost/

23. NU ÄR DET NOG, upprop. Facebook www.facebook.com/NUARDETNOG.upprop/

24. Håll ihop Sverige flyktingamnesti.wordpress.com/

25.Krisen kräver att alla ensamkommande får amnesti. GP 2020-04-27 www.gp.se/debatt/krisen-kr%C3%A4ver-att-alla-ensamkommande-f%C3%A5r-amnesti-1.27268663

26. Kravet – en amnesti till de ensamkommande. Aftonbladet 2021-04-11 www.aftonbladet.se/debatt/a/nA2z7Q/kravet–en-amnesti-till-de-ensamkommande

27. Håll ihop Sverige: Rapport flyktingamnesti.wordpress.com/rapport-hitta-en-human-losning-for-sveriges-ensamkommande-ungdomar-nu/

28. Youtube Håll ihop Sverige Överlämning av namninsamling med ett flertal talare 2021-04-06.  www.youtube.com/watch?v=AwJInTRas4E

29. Riksdagspartier tog emot namninsamling för amnesti. Dagen 2021-04-07 www.dagen.se/nyheter/2021/04/07/riksdagspartier-tog-emot-namnsamling-for-amnesti/

30. Stor namninsamling: 16 622 personer kräver stopp för utvisningar till Afghanistan. Syre 2021-04-07 tidningensyre.se/2021/7-april-2021/stor-namninsamling-16-622-personer-kraver-stopp-for-utvisningar-till-afghanistan/

31. REDO: Motiverad arbetskraft redo.arbetskraftsformedlingen.se/

32. Röda tråden-marschen i Stockholm samlade drygt 3 000 personer. #Vi står inte ut, pressmeddelande 2017-03-17 www.mynewsdesk.com/se/number-vistaarinteut/pressreleases/roeda-traaden-marschen-i-stockholm-samlade-drygt-3000-personer-1852891

33. Bildreportage: Proteströrelsen mot utvisningarna till Afghanistan. DN 2017-09-18 fokus.dn.se/ung-i-sverige/

34. Flyktingarnas dag 25 november 2017 flyktingarnasdag.blogspot.com/

35. Demonstration tågade genom Norrköping. SVT 2018-07-25 www.svt.se/nyheter/lokalt/ost/demonstration-tagade-genom-norrkoping   

36. Sverige mot deportationer 4-9 oktober. 2018-09-27 stoppautvisningarna.blogspot.com/2018/09/sverige-mot-deportationer-4-8-oktober.html

37. Blomsterhav utanför Liljevalchs vårsalong. SVT 2019-02-10 www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/varsalongkonst-blomsterhav-utanfor

38. Socialdemokrater: Vad är 17 000 unga människor värda för er? 2019-03-23 stoppautvisningarna.blogspot.com/2019/03/socialdemokrater-vad-ar-17-000-unga.html

39. Politik, kaffe och blommor när S intog Conventum. Sveriges Radio 2019-03-23  sverigesradio.se/artikel/7182695

40. 300 kulturarbetare: Vem bär ansvaret för Sveriges tvångsdeportationer till kriget i Afghanistan? Pressmeddelande från Nu är det nog 2019-03-11 www.mynewsdesk.com/se/ingrid-eckerman/pressreleases/300-kulturarbetare-vem-baer-ansvaret-foer-sveriges-tvaangsdeportationer-till-kriget-i-afghanistan-2846165

41 Klockorna ringer för dem som utvisas idag. Pressmeddelande #femövertolv 2019-05-28 www.mynewsdesk.com/se/ingrid-eckerman/pressreleases/klockorna-ringer-foer-dem-som-utvisas-idag-2879647

42. #femövertolv. Facebook www.facebook.com/groups/1210012862491452

43. Afghanska barnfamiljer i sittstrejk på Norra Bantorget. SVT 2019-07-13 www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/afghanska-barnfamiljer-i-sittstrejk-pa-norra-bantorget

44. Skor placeras ut – i solidaritet mot utvisningar. Aftonbladet 2019-09-09 www.aftonbladet.se/nyheter/a/vQXWmw/skor-placeras-ut–i-solidaritet-mot-utvisningar

45. Aktivitetsveckan mot utvisningarna 7-12 september. MyNewsdesk 2019-09-30 www.mynewsdesk.com/se/ingrid-eckerman/pressreleases/aktivitetsveckan-mot-utvisningarna-7-12-september-2919236

46. Bjereld, Ulf: Sverige vårt växande hem. Opulens 2019-09-12 www.opulens.se/opinion/sverige-vart-vaxande-hem/

47. Landsomfattande protester mot asylpolitiken 20 och 24 november. MyNewsdesk.2019-11-18 www.mynewsdesk.com/se/ingrid-eckerman/pressreleases/landsomfattande-protester-mot-asylpolitiken-20-och-24-november-2944460

48. För en mänsklig flyktingpolitik 2020! Facebook www.facebook.com/groups/forenmanskligflyktingpolitik

49. Digitalt 1-majtåg för en mänsklig flyktingpolitik. Pressmeddelande 2020-05-02 www.mynewsdesk.com/se/ingrid-eckerman/pressreleases/digitalt-1-maj-taag-foer-en-maensklig-flyktingpolitik-en-succe-2995841

50. Blågul manifestation för ensamkommande den 6 juni. MyNewsdesk 2020-06-05 www.mynewsdesk.com/se/ingrid-eckerman/pressreleases/blaagul-manifestation-foer-ensamkommande-den-6-juni-3005736

51. Asylnytt arkiv: Stöd och solidaritet www.sanna-ord.se/asylnytt/arkiv/stod/demon_info.html

52. The forced deportations from Sweden to Afghanistan are resumed! Stoppa utvisningarna! 2020-12-04 stoppautvisningarna.blogspot.com/2020/12/the-forced-deportations-from-sweden-to.html